Tietosuojaseloste

Tietosuoja­seloste

Tämä tietosuojaseloste koskee Humap Consultationin asiakas- ja markkinointitoimintaa. Selosteessa kerrotaan, miten Humap Consultation käsittelee nykyisten ja potentiaalisten asiakkaidensa yhteyshenkilöiden ja muiden palveluidensa käyttäjien henkilötietoja asiakassuhde- ja markkinointitoiminnassa.

Humap Consultation on sitoutunut noudattamaan Suomen tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä ja tämän myötä myös EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muita sen toimintaan sovellettavia lakeja ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä. Humap Consultation on sitoutunut käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

Humap Consultation Oy
Y-tunnus: 2661889-6
Bulevardi 6 A 14, 00120 Helsinki

Yhteyshenkilö henkilötietorekisteriä koskevissa asioissa

Henkilötietorekisteriä koskevissa asioissa voi olla yhteydessä Humap Consultationiin puhelimitse +358 400 856 045 tai sähköpostilla fi@humap.com.

Humap Consultationin tietosuojavastaavana toimii Matti Hirvanen, johon voit olla yhteydessä puhelimitse +358 44 549 6299 tai sähköpostilla matti.hirvanen@humap.com.

Rekisterin nimi

Humap Consultation -asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin tietosisältö

Humap Consultation haluaa palvella asiakkaitaan mahdollisimman hyvin, ja tarjota rekisterin jäsenille hyödyllistä sisältöä. Rekisteriin on tallennettu seuraavat tiedot ja niitä käsitellään rekisterin avulla. Jokaisesta käyttäjästä ei välttämättä ole kaikkia alla mainittuja tietoja.

 • Yhteystiedot: Rekisteröidyn nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asema organisaatiossa, organisaation postiosoite
 • Asiakkaan antamat markkinointiluvat ja -kiellot
 • Asiakkaan antamat profilointitiedot sekä asiakassuhdetta ja palveluiden käyttöä koskevat tiedot (tarjouspyyntöjen tiedot, konsultointiyhteistyön henkilökytkös, laskutustiedot sekä palveluiden hankintaan tai yrityksen strategiaan liittyvät tiedot)

Lisäksi rekisteri voi sisältää muita rekisteröityyn ja tämän mahdolliseen asiakassuhteeseen liittyviä muistiinpanoja ja muita asiakassuhteen hyvän hoitamisen edellyttämiä tietoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tiedot rekisteröidyn uutiskirjetilauksista, menneistä tai tulevista tapahtumaosallistumisista sekä yhteydenottopyynnöistä. Rekisteri voi myös sisältää palveluiden käytöstä johdettuja tietoja, kuten palvelun käytön tai käyttäjän kiinnostuksen kohteiden perusteella segmentointi tietynlaiseen käyttäjäryhmään.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään Humap Consultationin:

 • Nykyisten sekä potentiaalisten asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hallintaan ja kehittämiseen.
 • Humap Consultationin palvelujen tarjoamiseen, personointiin ja kehittämiseen.
 • Asiakasviestinnän ja markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseen.
 • Tiedottamiseen ja markkinointiin.
 • Humap Consultationin liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen.

Henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen tai rekisterinpitäjälle oikeutettujen etujen toteuttamiseen. Tietoja voidaan käyttää myös sellaisenaan sopimusten valmistelemiseksi tai täytäntöön panemiseksi, kun rekisteröity itse on toisena osapuolena sopimuksessa.

Henkilötietojen säilytys on osittain ulkoistettu ulkopuolisille palveluntarjoajille. Rekisterinpitäjä takaa, että tällainen ulkoistaminen tapahtuu voimassaolevan tietosuoja- ja henkilölainsäädännön mukaisesti ja että ulkopuoliset palveluntarjoajat eivät hyödynnä tämän henkilötietorekisterin tietoja omia tarkoituksiaan varten.

Tietolähteet

Tämän rekisterin henkilötiedot on saatu

 • suoraan rekisteröidyltä itseltään rekisteröitymisen yhteydessä,
 • rekisterinpitäjän verkkosivujen evästeiden avulla

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterissä olevia henkilötietoja säilytetään siinä laajuudessa ja niin kauan kuin on tarpeellista ja lainmukaista henkilötietojen alkuperäisen keräystarkoituksen mukaista. Pääasiallisesti henkilötietoja säilytetään enintään 2 vuotta rekisteröidyn ja Rekisterinpitäjän välisestä viimeisestä aktiivisesta tapahtumasta lukien. Tiedot poistetaan kokonaisuudessaan, kun säilytysaika on kulunut umpeen. Henkilötietoja voidaan tarvittaessa käyttää asiakassuhteen päättymisen jälkeen voimassa olevan lainsäädännön niin vaatiessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakkaan ja verkkosivuston käyttäjän henkilötietojen luottamuksellisuus on meille tärkeää. Humap Consultation toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta häviämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytöltä, muuttamiselta, tuhoamiselta tai luvattomalta pääsyltä.

Humap Consultation on ohjeistanut ja neuvonut henkilöstöään rekisterin käytössä, ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi, ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään, vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja omassa työssään.

Henkilötietojen käsittelyyn käytettävät tietojärjestelmät ovat riittävillä tavoin teknisesti suojattuja ja pääsy niihin on suojattu asianmukaisilla menetelmillä mukaan lukien henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tietojen luovuttaminen

Rekisteröityneen henkilötietoja ei luovuteta Humap Consultationin tai sen tietoja säilyttävien palveluntarjoajien ulkopuolelle niin, että yksittäiset henkilöt olisivat tunnistettavissa tiedoista.

Poikkeuksia voi tapahtua seuraavissa tilanteissa:

Laki tai viranomaismääräys velvoittaa luovuttamaan tietoja

 • Tuomioistuimen määräys pakottaa luovuttamaan tietoja
 • Rekisterinpitäjän tai kolmansien osapuolten oikeuksia suojataan luovuttamalla tietoja

Tietoja voidaan asiakkaan luvalla luovuttaa yhteistyön sisällöstä riippuen Humap Consultationin palveluntarjoajien yhteiskäyttöön. Humap Consultationin palveluntarjoajia ovat Howspace sekä Firstbeat.

Lue lisää Firstbeatin tietosuojakäytänteistä TÄÄLTÄ.
Lue lisää Howspacen tietosuojakäytänteistä TÄÄLTÄ.

Rekisteröidyn oikeudet

 • On oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa ja tarkistaa niiden pitävyys.
 • On oikeus tietojensa oikaisuun, jos ne ovat puutteellisia tai vanhentuneita.
 • On oikeus omien tietojen poistamiseen rekisteristä, jos niitä kohtaan ei ole rekisterinpitäjää koskevia lakisääteisiä velvoitteita.
 • On oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä esimerkiksi suoramarkkinoinnin osalta.
 • On oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
 • On oikein tehdä valitus valvontaviranomaisille.

Tarkastus- ja korjauspyynnöt on osoitettava henkilörekisterin yhteyshenkilölle, jonka yhteystiedot löytyvät tämän selosteen alusta.

Tietosuojaselosteen päivitykset

Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 31.10.2018.

Humap Consultation seuraa tietosuojalainsäädännön muutoksia sekä haluaa kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta.