kasvuyritys kasvun johtaminen kasvukulttuuri kokeilukulttuuri

KASVUN JOHTAMINEN JA YHTEISTYÖKULTTUURIN KEHITTÄMINEN

Haaste: Kasvukivut kasvavat ja aika menee tulipaloja sammuttaessa. Uusia työntekijöitä, tuotteita ja markkinoita tulee lisää nopeassa tahdissa ja emme hallitse jatkuvaa muutosta.

Kasvu on inhimillistä ja taloudellista menestyksen varmistamiseksi. Se edellyttää tavoitteiden, ihmisten ja toiminnan johtamista, sekä jatkuvaa seurantaa ja arviointia. Kasvun johtaminen on enemmän kuin pelkästään kokoa kasvattaminen, se on yrityksen kehittämistä ja menestyksen varmistamista tulevaisuudessa. Yrityksen kasvun johtamisessa on tärkeää varmistaa, että yrityksellä on tehokas liiketoimintamalli, joka mahdollistaa kasvun ja kehityksen, mutta henkilöstön osallistuminen, yhteistyö ja motivaatio ovat avainasemassa yrityksen kasvun toteuttamisessa.

Kasvuyrityskonsepti – yhteistyöllä arkeen

Kasvuyrityskonseptimme kolme pääosaa ovat

 1. liiketoimintamalli,
 2. tavoitejohtaminen ja
 3. yrityskulttuuri. 

Kasvuyrityksen menestyksen avaimet löytyvät liiketoimintamallin kehittämisestä, tavoitejohtamisesta ja yrityskulttuurin rakentamisesta. Yrityksesi kasvun jatkuminen on riippuvainen näiden kolmen osa-alueen onnistumisesta.

Liiketoimintamallin jatkuva kehittäminen mahdollistaa kilpailuedun ja kannattavuuden kehittymisen. Tavoitejohtaminen taas varmistaa, että yrityksen tavoitteet ovat selkeät, mittaavat ja saavutettavissa. Lopuksi, vahva yrityskulttuuri luo innostuneen, sitoutuneen ja tuottavan tiimin.

Strategian, liiketoimintamallin tai arvolupauksen muotoilu

Mallinnuspalvelumme avulla autamme yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa yhteistyöllä ja käytännössä kokeilemalla. Meidän mallinnuspalvelumme kautta yritykset voivat kehittää liiketoimintamalliaan strategisesti tai ensin kevyemmin arvolupauksen kautta, mikä mahdollistaa joustavan ja ketterän kehityksen.

Työkaluja ovat mm.

 • Value Proposition Canvas – arvolupaus
 • Business Model Canvas – liiketoimintamalli
 • Must-Win Battles – strategia

Mallinnuspalvelumme keskiössä on yhteistyö. Yhteistyössä kehitämme liiketoimintamallia käytännössä kokeilemalla ja testaamalla erilaisia ratkaisuja. Käytännönläheinen ja kokeileva kehitys lähestymistapamme mahdollistaa nopean oppimisen ja jatkokehityksen. Meidän avullamme yritykset voivat kehittää liiketoimintamalliaan ketterästi ja joustavasti, mikä antaa mahdollisuuden reagoida nopeasti muutoksiin markkinoilla.

Kokemuksemme ja asiantuntijuutemme avulla me voimme auttaa yrityksiä kehittämään liiketoimintamalliaan pitkällä aikavälillä. Mallinnuspalvelumme avulla voit varmistaa, että yrityksesi on kilpailukykyinen ja pystyy vastaamaan muuttuviin markkinatilanteisiin.

Tavoitejohtaminen ja suorituskyvyn johtaminen

Tavoitejohtaminen on tärkeä osa yrityksen menestystä ja kehitystä. Se auttaa yritystä määrittämään tavoitteet ja strategiat, ja toimimaan niiden saavuttamiseksi. Tavoitejohtamisessa on tärkeää:

 1. Selkeät ja määritellyt tavoitteet: Yrityksen on määriteltävä selkeät ja määritellyt tavoitteet, jotta ne voivat tehdä selkeän suunnitelman saavuttaa ne.
 2. Osallistava prosessi: Tavoitejohtaminen on tehokkainta, kun henkilöstö osallistuu prosessiin ja on mukana tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa.
 3. Jatkuva seuranta ja arviointi: Tavoitteiden saavuttamista on seurattava jatkuvasti ja arvioitava, jotta voidaan varmistaa, että suunnitelma on toimiva ja tavoitteet ovat saavutettavissa.
 4. Jatkuva muutosvalmius: Tavoitteiden saavuttamiseksi yrityksen on oltava valmis muutoksiin ja joustava uusien haasteiden edessä.
 5. Yhteistyö ja yhteisten päämäärien saavuttaminen: Tavoitejohtaminen on yhteistyötä eri osastojen ja henkilöstön välillä, ja yrityksen on varmistettava, että kaikilla on yhteiset päämäärät ja että kaikki toimivat yhdessä niiden saavuttamiseksi.

Tavoitejohtaminen auttaa yritystä määrittämään tavoitteet, suunnittelemaan toimintansa niiden saavuttamiseksi, ja varmistamaan, että kaikilla on yhteiset päämäärät. Tavoitejohtaminen on jatkuva prosessi ja edellyttää yhteistyötä, jatkuvaa kehittämistä ja tavoitteiden mittaamista ja seurantaa.

Kasvun johtaminen: Objective and Key Results (OKR)

Kasvun johtaminen Objective and Key Results (OKR) -menetelmän avulla on tehokas tapa ohjata kasvuyritystä kohti tavoitteita ja saavuttaa niitä mittaamalla ja seuraamalla edistymistä. OKR-menetelmässä organisaation tavoitteet ja tulokset jaetaan selkeästi määriteltyihin tavoitteisiin (Objectives) ja mittareihin (Key Results).

Palvelumme tarjoaa kokonaisvaltaisen OKR-ratkaisun kasvuyrityksille, joiden tavoitteena on skaalautua ja kehittyä nopeasti. OKR-menetelmän ytimessä on jatkuva kehitys ja parantaminen, mikä auttaa yritystä pysymään kilpailukykyisenä ja mukautumaan muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

Hyödyt:

 1. Organisaation tavoitteet ja mittarit ovat kaikille selkeitä ja helposti ymmärrettäviä.
 2. Kaikki työskentelevät kohti yhteisiä tavoitteita ja päämääriä.
 3. Kannustaa organisaatiota asettamaan kunnianhimoisia, mutta saavutettavia tavoitteita.
 4. Tavoitteiden asettaminen OKR-menetelmän auttaa tunnistamaan kehitysalueet.
 5. Tarjoaa jatkuvan palautteen ja mittarit, joiden avulla edistymistä voidaan seurata nopeassa syklissä.
 6. Auttaa organisaatiota tunnistamaan, mikä toimii ja mikä ei, ja tekemään tarvittavia muutoksia saavuttaakseen tavoitteensa.
 7. Auttaa organisaatiota pysymään fokuksessa ja priorisoimaan tärkeimmät tehtävät ja projektit.
 8. Auttaa varmistamaan organisaation resurssien käytön parhaalla mahdollisella tavalla ja saavuttaa tavoitteensa nopeammin ja tehokkaammin.

OKR-menetelmä on tehokas työkalu kasvuyritykselle, joka haluaa saavuttaa tavoitteensa nopeammin ja tehokkaammin. Palvelumme tarjoaa OKR-ratkaisun, joka auttaa organisaatiota asettamaan tavoitteita, seuraamaan edistymistä ja pysymään kilpailukykyisenä sekä kohdistaman resurssit aina tarvittavaan suuntaan.

Kokeilukulttuuri

Kokeilukulttuuri on yksi menestyvän kasvuyrityksen tärkeimmistä osa-alueista. Sen avulla yritys voi nopeasti testata uusia ideoita ja löytää uusia kasvumahdollisuuksia. Kokeilujen avulla yritys voi oppia nopeasti ja tehdä tarvittavat muutokset, mikä auttaa saavuttamaan parempia tuloksia.

Kokeilukulttuuri vaikuttaa positiivisesti yrityksen liiketoimintaan usealla eri tavalla:

 1. Kokeilukulttuuri auttaa yritystä tunnistamaan uusia asiakastarpeita ja kehittämään uusia tuotteita tai palveluita. Kokeilujen avulla yritys voi myös testata erilaisia markkinointi- ja myyntistrategioita ja löytää tehokkaimmat keinot tavoittaa asiakkaat.
 2. Kokeilukulttuuri edistää innovatiivisuutta ja luovuutta. Kun yritys rohkaisee työntekijöitään kokeilemaan uusia ideoita, se luo innostavan ja motivoivan työilmapiirin, joka edistää uusien innovaatioiden syntymistä.
 3. Kokeilujen avulla yritys oppii uusia tapoja ratkaista ongelmia ja kehittää uusia prosesseja, jotka parantavat yrityksen toimintaa.
 4. Kokeilukulttuuri auttaa yritystä pysymään kilpailukykyisenä ja reagoimaan nopeasti muutoksiin markkinoilla. Kokeilujen avulla yritys voi nopeasti testata uusia ideoita ja innovaatioita, mikä auttaa yritystä pysymään ajan tasalla markkinoiden kehityksestä.

Kokeilukulttuuri auttaa yritystä tunnistamaan uusia kasvumahdollisuuksia, kehittämään innovatiivisia ratkaisuja ja pysymään kilpailukykyisenä muuttuvilla markkinoilla. Kokeilujen avulla yritys voi nopeasti testata uusia ideoita ja oppia tarvittavat opit, jotta se voi menestyä pitkällä aikavälillä.

Arvoprosessi

Yrityskulttuuri on yrityksen henkilöstön ja johdon yhteinen arvopohja, joka ohjaa toimintaa ja päätöksentekoa. Arvojen merkitys kulttuurille on korvaamaton, sillä ne määrittävät yrityksen toiminnan perusperiaatteet ja suunnan. Arvot ovat yrityksen yhteinen kieli ja ohjenuora, joka yhdistää ja motivoi henkilöstöä.

Arvot näkyvät jokapäiväisessä työssä esimerkiksi päätöksenteossa, tiimityössä, asiakaspalvelussa ja johtamisessa. Ne ohjaavat käyttäytymistä ja toimintaa erilaisissa tilanteissa ja auttavat ylläpitämään yhteisöllisyyttä ja keskinäistä kunnioitusta. Arvot ovat myös väline, jonka avulla yritys voi erottautua kilpailijoistaan ja rakentaa vahvan brändin.

Tärkeää on, että arvot eivät ole vain kauniita sanoja seinällä, vaan niitä noudatetaan jokaisessa toiminnassa ja päätöksenteossa. Kun arvot ovat integroitu osaksi yrityksen kulttuuria, ne ohjaavat luontevasti jokapäiväistä työtä ja ovat helposti ymmärrettävissä kaikille. Arvojen avulla voidaan myös tukea työntekijöiden sitoutumista ja luoda yhteisöllisyyttä, joka lisää henkilöstön hyvinvointia ja työmotivaatiota.

Arvot ovat siis yrityksen kulttuurin perusta, joka näkyy jokapäiväisessä työssä ja auttaa yritystä menestymään pitkällä aikavälillä. Arvot ovat yhteinen kieli, joka yhdistää ja motivoi henkilöstöä, auttaa erottautumaan kilpailijoista ja luo vahvan brändin.

 

”Humap on auttanut meitä strategiaprosessissa oivaltamaan, miten saadaan koko porukka useissa eri maissa mukaan hyödyntämään digitaalisia työympäristöjä fiksulla tavalla.”

– Jukka Rantala, toimitusjohtaja, Cadmatic

 

 

”Strategiatyössä on mielestäni kaikista olennaisinta, että sitä tehdään koko organisaation voimin. Viisaus eri asioista asuu usein ihan muualla kuin ylimmässä johdossa. Humapin panos kokonaisuudessa oli erinomainen. Pääsimme heidän avullaan matkalle asetettuihin tavoitteisiin, ja se on kaikista olennaisinta, hän sanoo lopuksi.”

Tero Salminen, toimitusjohtaja, Efima

 

 

Kysy tarjous

Mikäli liiketoiminnan mallintaminen, kasvukulttuurin, arvojen ja tavoitejohtamisen (OKR) kehittäminen on ajankohtaista, kysy meiltä tarjous.

Kerrothan lyhyesti tarpeistasi, jotta voimme palvella sinua paremmin.

  Nimi

  Organisaatio

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Viesti