Julkaisija: ← Blogi

Yhteistyökulttuuri on kestävän uudistumisen kasvualusta

Yhteistyökulttuurissa on kyse työyhteisön jäsenten jakamista arvoista, uskomuksista, perusoletuksista, normeista ja toimintatavoista, jotka ohjaavat työyhteisön käyttäytymistä ja ajattelua. Uudistumiskykyisen kasvualustan, yhteistyökulttuurin, rakentamisessa jokainen työyhteisö on omanlaisena ja näin yhteisiä periaatteita ja toimintatapoja kannattaa rakentaa, vaalia ja tarvittaessa muotoilla uudestaan yhdessä työyhteisön kanssa.

Innokkaana puutarhan harrastajana mieleeni tulee metafora puutarhan maaperän tilan selvittämisestä ennen kasvien istuttamista. Kasvualustaa parannetaan lisäämällä siihen lannoitetta, jotta kasvit saavat mahdollisimman hyvän maaperän johon juurtua, kasvaa ja kukoistaa. Voimme parannella myös yhteistyökulttuurin maaperää.

Työyhteisön kasvualusta, vaikuttaa mahdollisuuteen onnistua yhdessä. Uudistumismatkan onnistumisen edellytyksiä lisää se, että jokaisella on kokemus kuulluksi tulemisesta ja vaikutusmahdollisuuksia. Uudistuminen tapahtuu osallisuuden kautta.

Moninäkökulmaisuus on rikkaus

Aikamme muutokset ovat nopeita ja kompleksisia – tarvitsemme useita eri asiantuntijoita ratkaisemaan haasteita yhdessä. Moninäkökulmaisuus on rikkaus ja erilaisen osaamisen yhdistäminen synnyttää parhaimmillaan hedelmällisiä ratkaisuja. Toisaalta näkemyserot ja jännitteet saattavat haastaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Tuntuu tärkeältä pohtia yhdessä  minkälaisin toimintatavoin ja rakentein voimme tukea moninäkökulmaista ja rohkeaa ajattelua?

Työyhteisön muutosjoustavuus ja uudistumiskyky edellyttävät kykyä tehdä havaintoja toimintaympäristöstä, kykyä moninäkökulmaiseen ajatteluun ja dialogiin, rohkeutta tehdä päätöksiä ja valmiuksia kokeilla uusia tapoja toimia, arvioida ja kehittää edelleen. Työyhteisö, jossa ihmiset uskovat omiin ja toistensa kykyihin sekä kannustavat toisiaan, lisää kykyämme kohdata haasteita ja uudistua. Työyhteisössä, jossa on luottamusta sekä arvostava ja kannustava ilmapiiri, on innostavaa ja turvallista kehittää uutta.

Vuorovaikutussuhteet ja tapa puhua vaikuttavat uudistumiskykyyn

Kollegani Pekka Pirhonen ja Kim Trapp kirjoittivat blogeissaan systeemisestä itsensä johtamisesta sekä ilmiöistä innovatiivisten työyhteisöjen taustalla. Miten paljon vaikutusta onkaan sillä, miten johdamme omaa toimintaamme suhteessa tavoitteisiin ja suhteissa yhteistyökumppaneihin: merkityksellistä on se, mitä tapahtuu vuorovaikutussuhteissa ihmisten välillä.

Pohdin vanhaa sanontaa “Seura tekee kaltaisekseen”. Onko niin, että jokainen meistä on erilaisessa seurassa eri tavalla muutosjoustava? Miten voimme tukea työyhteisön vuorovaikutussuhteita ja työyhteisön ilmapiiriä, jotta mahdollistamme luottamuksen syntymisen? Minkälainen yhteistyökulttuuri ja vuorovaikutus vahvistavat uudistumiskykyä? Entä minkälaisia toimintatapoja ja -rakenteita kannattaa kehittää tukemaan uudistumiskyvyn kannalta tärkeää vuorovaikutusta?

Tarvitsemme kykyä tehdä havaintoja ja ajatella rohkeasti yhdessä

Luottamuksen, arvostuksen ja yhteisöllisyyden tunne antavat tilaa erilaisille havainnoille ja mahdollistavat eri näkökulmien tuomisen yhteiseen keskusteluun. Voimmeko edistää arvostavaa moninäkökulmaista keskustelua esimerkiksi seuraavilla periaatteilla:

  • Ajatellaan rohkeasti. Parempi ajattelu tuottaa parempaa toimintaa.
  • Uskotaan ensisijaisesti siihen, että ihmiset ympärillämme pyrkivät hyvään.
  • Varataan aikaa yhteiselle keskustelulle ja merkityksen rakentamiselle.
  • Puhutaan kielellä, joka rakentaa yhteistyötä ja on helppoa ymmärtää. Liitytään toisten ajatuksiin. Ollaan tasa-arvoisia ja arvostavia.
  • Tehdään muille näkyväksi minkälaisin taustaoletuksin ja ”silmälasein” asiaa tarkastelemme.
  • Katsotaan eri näkökulmista koostettua kokonaisuutta ja syvennetään keskustelua.
  • Ollaan ihmisinä ihmisille sekä aitoja ja totta toisillemme. Huomataan näkökulmaerojen lisäksi kaikki se samanlaisuus ja hyvä mitä jokaisessa meissä on.
  • Luotetaan toisiimme ja ollaan luottamuksen arvoisia.

Kyky uudistaa ajattelumalleja ja toimintatapoja ovat tulevaisuuden kilpailuvaltteja. Luottamusta, arvostusta ja kannustavuutta synnyttävän yhteistyökulttuurinrakentamisen aika on nyt. Rakennetaan uudistumiskykyä teko ja kohtaaminen kerrallaan. Uuden ajan johtaminen kastelee ja rikastaa yhteistä maaperää. Epävarmasta ympäristöstä huolimatta pystymme yhdessä juurtumaan ja kukoistamaan. Tämä luo inhimillisesti kestävää kasvua, joka on tulevaisuuden organisaatioiden voimavara.