Julkaisija: ← Blogi

Oppivan systeemin menestystekijät

Kiihtyvässä maailman muutoksessa menestyvät ne organisaatiot, jotka ovat riittävän havaintokykyisiä ja liikkuvaisia sopeutumaan uusiin tilanteisiin. Kriittistä sopeutumisessa on yhteisöllinen oppiminen – kyky jatkuvaan uudistumiseen. Miten vaalia ja vahvistaa fiksua ja elinvoimaista tapaa elää osana ekosysteemiä? Siihen eivät ainoastaan yksilön ponnistukset riitä.

Monissa organisaatioissa oppimisen arvo tunnistetaan ja yksilöiden oppimiseen on panostettu. Tulevaisuuden elinvoimaiset organisaatiot kuitenkin panostavat yhteisölliseen oppimiseen vaalimalla moninäkökulmaisuutta ja rakentamalla ymmärrystä muuttuvassa toimintaympäristössä. Heidän menestyksensä perustuu neljään tekijään, jotka vahvistavat koko systeemin oppimiskykyä.

1. Tahto ymmärtää ja olla tietoinen omasta toiminnasta

Tahto ymmärtää ja olla tietoinen omasta toiminnastaan on edellytys yhteisölliselle oppimiselle. Keskeistä tässä ymmärryksen ja tietoisuuden rakentamisessa on kollektiivinen ympäröivän todellisuuden havainnointi ja oman paikan ymmärtäminen osana sitä. Yhteisöllinen havainnointi tapahtuu jakamisen ja dialogin kautta.

Havainnointi mahdollistaa oman toiminnan ja sen vaikutusten tunnistamisen osana isompaa kokonaisuutta. Se myös auttaa myös korjaamaan suuntaa tarpeen mukaan. Refleksiivisyys eli oman toiminnan korjaamisen kyky edellyttää valmiutta tunnistaa ja päästää irti jo opituista ajatus- ja toimintamalleista. Poisoppiminen ja irtipäästäminen ovat suuria haasteita oppimiselle, ne vaativat runsaasti harjoitusta!

2. Tieto on elävää ja yhteisessä toiminnassa rakentuvaa

Asiantuntijuus ja osaaminen nähdään usein yksilöiden voimavaroina, joiden syvällisyyttä ja erityisyyttä on kulttuurissamme opittu arvostamaan. Oppivassa yhteisössä staattisen tietämisen sijaan, tai vähintäänkin sen rinnalla, panostetaan jatkuvasti elävään tiedonmuodostukseen. Tieto ymmärretään alati rakentuvana, kehkeytyvänä ja rikastuvana. Yhteisön jäsenet hyödyntävät kokemustaan ja ymmärrystään synnyttääkseen uutta tietoa yhdessä. Tätä voidaan sanoa yhteisölliseksi oppimisprosessiksi.

Muuttuvassa maailmassa yksilöllisen asiantuntijuuden rinnalle tarvitaan yhä enemmän jatkuvasti rikastuvaa yhteisöllistä ilmiöymmärrystä. Syvällisen kapean tietämyksen vaalimisen riskinä on tuottaa kokonaisuudesta irrallista, siiloutunutta tietämystä. Ilmiöiden ymmärtäminen yhdessä mahdollistaa moninäkökulmaisen ja laajemman näkymän kompleksiseen maailmaan.

3. Oppivat toimintarakenteet

Yhteisön oppivuuden varmistaminen edellyttää oppimista tukevia toimintarakenteita. Se vaatii aikaa yhdessä ajattelemiselle: oppiaksemme paremmin meidän on pysähdyttävä useammin. Yhdessä pysähtyminen mahdollistaa reflektoinnin ja ymmärryksen rakentamisen kokemusten jakamisen kautta.

Pysähtymisen aikaikkunoiden ja foorumien lisäksi myös vuorovaikutuksen laatu vaikuttaa yhteisön oppimiskykyyn. Toteamisen, väittämisen, perustelujen ja suunnitelmien rinnalle on hyvä lisätä kysymistä, ihmettelyä sekä keveää ja rohkeaa kokeilua. Tällainen tutkiva toimintaote pitää myös toimintarakenteet muuntuvina ja kehittyvinä – oppiminen kehittää koko yhteisöä.

4. Hämmennys oppimisen kehtona

Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä yhteisöllisen oppimisen menestystekijänä voidaan pitää häiriön arvostamista. Häiriö hämmentää ja sotkee järjestyksessä olevat tietämisen palikat. Samalla se mahdollistaa uuden, toimivamman ja muuttunutta tilannetta paremmin palvelevan järjestyksen syntymisen. 

Korona on sysännyt työyhteisöt  ei-toivottuun tilanteeseen monessa mielessä. Samalla se on pakkomahdollistanut oppimisloikat esim. yhteistyön tavoissa. Oppivan yhteisön kollektiivista viisautta on ottaa häiriö vastaan uteliaana ja tutkimiseen valmiina.

Strategista oppimis- ja muutoskykyä tarvitaan erityisen paljon nyt kun muutos jatkaa kiihtymistään, monimuotoistumistaan ja arvaamattomuuttaan. Systeemisen oppimisen menestystekijät auttavat sopeutumaan hektisen arjen yllätyksiin, oivaltamaan ja innovoimaan yhdessä. Jaettuina, yhteisesti ymmärrettyinä ne voivat vauhdittaa laadukasta muutosta, jota tarvitsemme.

 

TILAA PALVELU

Lue lisää ja tilaa Strateginen fasilitointi muutoksen edistäjä -palvelu TÄÄLTÄ.