Julkaisija: ← Blogi

Itsen johtaminen kuuluu jokaiselle

Olipa kerran joukko humappeja, jotka pohtivat millaiseksi työ on muuttumassa. Työn muutosta oli ihmetelty koko yrityksen olemassaolon ajan ja yhä useammin esiin nousi kysymys: kumpi on tärkeämpi, yksilö vai yhteisö? Voisiko ratkaisu tähän kysymykseen löytyä johtamisesta?

Eräänä päivänä humappien keskustelussa vilahti lause “johtaminen kuuluu kaikille”. Tämä tuntui käänteentekevältä, innostuimme kovasti siitä.

Johtamisen ja organisoitumisen kentällä on käynnissä ennennäkemätön murros. Yhä useampi organisaatio pyrkii uudistamaan tapaansa toimia niin, että organisaatiorakenne madaltuu ja tiimit vastaavat yhä enemmässä määrin itsenäisesti omasta toiminnastaan tulosta tuottavalla ja hyödyllisellä tavalla. Toisin sanoen positioon ja henkilöön keskitettyä työn johtoa on vähemmän ja yhdessäohjautumista on enemmän. Näin jokainen kantaa enemmän vastuuta johtamisesta, eli johtaminen kuuluu kaikille.

Työn murros luo uusia osaamistarpeita

Johtaminen kuuluu kaikille ajatus jalostui vielä eteenpäin ajatukseksi “itsen johtaminen kuuluu kaikille”. Jokaisen yhteisön jäsenen/työntekijän tulee yhä enenevässä määrin itse huolehtia siitä, että tekee työtään mahdollisimman tuloksellisesti ja hyödyllisellä tavalla, kun kukaan ei arjessa enää seuraa, kontrolloi ja käskytä, vaan jokainen vastaa itse omasta osuudestaan sekä työyhteisölle että johdolle. Useimmissa organisaatioissa tulee toki edelleen olemaan johto, mutta johtotehtävissä olevien fokus siirtyy mm. valmentamiseen, edellytysten luomiseen ja koordinoimiseen. Toisissa organisaatioissa erilliset johtamispositiot liudentuvat kokonaan ja työtehtävät sekä vastuualueet määritellään radikaalimmin uudelleen. Oli organisoitumisen malli mikä tahansa, yksittäisen työntekijän itsen johtaminen korostuu entisestään.

Tämä sai meidät huomaamaan, että jokaisen onkin jatkossa hyvä itse pyrkiä huolehtimaan omasta motivaatiostaan, omasta tahtotilastaan, omasta jaksamisestaan ja suorituskyvystään. Ymmärrämme toki, että tämä ei ole pelkästään seurausta yksilön tahdonvoimasta. Yksilöt ovat osa laajempaa kokonaisuutta, jossa jokaisen oma ajattelu ja tekeminen vaikuttaa yhteisöön samanaikaisesti kuin yhteisön kulttuuri ja rakenteet vaikuttavat jokaiseen yksilöön. Vaikka nämä vaikutusmekanismit ovat kompleksisia niiden monimutkaisten syy-seuraussuhteiden ja lukuisten palautekytkentöjen takia, voimme kuitenkin tietoisesti pyrkiä edistämään yhteisön asiaa omalla toiminnallamme. Yksilön näkökulmasta katsottuna motivaatio edesauttaa vastuun ottamista ja aikaansaamista.

Työn merkitys on osa itsen johtamista

Puhuessamme asiakkaiden kanssa itsen johtamisesta, huomasimme, että puhe kääntyi ennen pitkää työn merkitykseen ja motivaatioon. Työn merkityksellisyys onkin eräs motivaatioomme merkittävästi vaikuttava tekijä. Motivaation tutkijat ovat tunnistaneet omaehtoisuuden, yhteisöllisyyden ja kyvykkyyden keskeisinä myönteisinä vaikuttimina. Teal-organisaatioiden yksi kulmakivi on Evolutiivinen tarkoitus eli tässäkin puhutaan merkityksestä, nyt tosin isossa kuvassa siitä mikä on organisaation ikäänkuin elämää suurempi tarkoitus.

Asiakkaiden kanssa käydyt merkitys- ja motivoitumiskeskustelut johtivat usein puheeseen osallisuudesta – tai sen puutteesta.  Aloimme ymmärtää, että motivoitumista edistää myös osallisuuden kokemus. Työyhteisön jäsenten motivoitumista voidaan kannatella mm. identiteetin ja vaikutusvallan jakamisen sekä äänen kuulemisen avulla:

  • IDENTITEETTI: Yhteisen identiteetin jakaminen, seikka joka yhdistää yhteisön jäseniä ja ollakseen innostava se myös antaa tilaa jokaiselle olla oma itsensä
  • VAIKUTUSVALTA: Vaikutusvallan jakaminen/jakautuminen niin, että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa ja toisaalta jokainen on avoin vaikuttumaan toisista. Vaikuttaminen ja vaikuttuminen kulkevat käsi kädessä
  • ÄÄNI: Osallisuuden kokemus edellyttää, että jokaisella on mahdollisuus tulla kuulluksi joka vastavuoroisesti edellyttää, että jokainen on halukas kuulemaan toisia. Yhteisössä on oltava mahdollista oman näkemyksen esille tuomiseen ilman pelkoa seurauksista ja toisaalta jokaisen tulee kantaa vastuuta omista sanomisistaan. Oman aidon näkemyksen esille tuodessaan jokainen ottaa riskin, mutta pidemmän päälle se mahdollistaa organisaation kehittymisen aivan eri tavalla kuin vaikeneminen ja selän takana puhuminen.

Edellä kuvattu ”Generative Engagement” määrittelee yksilön ja yhteisön vastavuoroista tanssia, jossa yhteisö luo edellytykset ja yksilöt pitävät yllä liikettä. Tämän tanssin vastavuoroisuudesta ja yksilöiden panoksesta syntyy energiaa (palveluita, tuotteita yms),  jonka laatuun ja määrään voi jokainen omalla itsen johtamisellaan vaikuttaa tuomalla oma äänensä kuuluviin ja kuuntelemalla muita, tuomalla oma näkemyksensä esiin ja hyväksymällä muiden eriävät näkemykset sekä löytämällä itseä innostavan merkityksen yhteisestä tavoitteesta ja uskaltamalla olla oma itsensä avoimena ja haavoittuvana.

Vastakkainasettelusta ilmiön kokonaisvaltaisuuteen

Lopulta tajusimme, ettei kysymys kumpi on tärkeämpi, yksilö vai yhteisö tuntunut enää niin tärkeältä. Nehän ovatkin eri tulokulmia samaan asiaan, ja siksi yhtä tärkeitä. Ilman yksilöitä ei ole yhteisöjä, ja ilman yhteisöjä ei ole yksilöitä.

Meille itsen johtaminen on olennainen osa yhdessä tekemistä, yhdessä olemista, yhteistyötä ja yhdessäohjautumista. Itsen johtaminen on kuin kansalaistaito, jonka syvin olemus on yhdessä eläminen tavalla, joka on hyödyllinen  ja innostava sekä itselle että yhteisölle.

Itsen johtamisen käsitteen sisään mahtuu toki myös oman työskentelyn tuottavuutta parantavat toimintatavat ja työkalut, mutta organisoitumisen muutoksen myötä tärkeimpään rooliin tulevat oman energian ja tahtotilan johtaminen sekä vastuun ottaminen omasta toiminnasta osana laajempaa kokonaisuutta, oli se sitten oma tiimi työyhteisössä tai maapallo jolla elämme.

Oman Itsen johtamisen taitoja voi kehittää lukemattomin tavoin, joista suosittelemme mm.

  • Vertaiscoachingia ja kollegoiden kesken käytävää palautekeskustelua.
  • Voit myös tilata valmennuksen omaan organisaatioon. Olethan yhteydessä meihin, jos tämä vaihtoehto kiinnostaa. Yhteystietomme löytyvät, kun scrollaat vielä vähän alaspäin.

Voit tutustua ajatuksiimme itsen johtamisesta oheisen videon avulla.

Ota yhteyttä

Lue myös