Julkaisija: ← Blogi

Organisaation kehittäminen konstellaation avulla

Olet ehkä kokenut työelämässä tilanteen, jossa organisaation toimintaa yritetään kehittää, mutta jostain syystä asiat junnaavat paikallaan. Jokin asia hiertää työyhteisöä, mutta ongelman sanoittaminen tuntuu vaikealta. Miten pystyä tarttumaan asiaan, jota ei osata pukea sanoiksi? Organisaatioiden kehittämisessä on tärkeää ymmärtää ongelmien syitä eikä vain keskittyä poistamaan niiden vaikutuksia. Yksi tapa tarkastella, mitä organisaatiossa tapahtuu ja miksi, on hyödyntää konstellaatiota.

Organisaation kehittämisen haasteena on usein se, että organisaatiota tarkastellaan koneena ja ihmisiä koneen osina, jolloin yhtä osaa voidaan korjata erikseen ja irrallaan muista. Erityisesti asiantuntijaorganisaatiota – jollaisia lähes kaikki organisaatiot nykyään ovat – on hyödyllisempää tarkastella kokonaisena orgaanisena systeeminä. Tällöin huomio kiinnittyy erityisesti systeemin osien välisiin suhteisiin ja niiden dynamiikkaan.

Organisaatiokontellaatio tekee työpaikan suhteet näkyviksi

Organisaation tai työyhteisön toimintaa voidaan ymmärtää syvällisemmin konstellaation avulla. Ihmissysteemissä on aina omat lainalaisuutensa, kuten yhtäläinen oikeus kuulua systeemiin, oma paikka, antamisen ja vastaanottamisen tasapaino. Organisaatiokonstellaatio on systeeminen työkalu, joka avaa ikkunan organisaation sisäisiin ihmissuhteisiin ja dynamiikoihin. Konstellaatio tuo näkyväksi, millaisia suhteita on johdon, keskijohdon sekä henkilöstön sisällä ja niiden välillä ja mikä on eri ammattiryhmien suhde asiakkaisiin, toisiinsa, strategiaan tai uuteen toimintamalliin. Organisaatiokonstellaatioita on käytetty menestyksellisesti strategisessa työskentelyssä, muutoshankkeissa, ongelmatilanteissa, johtamisen tutkimisessa, tiimien ja johtoryhmien kehittämisessä, fuusioissa sekä uusien projektien suunnittelussa.

Arvostuksen ilmapiiri on organisaation kilpailuetu

Tulevaisuudessa ihmisten väliset suhteet ja niiden johtaminen saavat yhä suuremman painoarvon.
On selvää että organisaatiossa näkyvät tai pinnan alla kytevät konfliktit eivät synnytä innovaatioita, menestystä tai tuloksellisuutta, vaikka yksilöt olisivatkin eteviä asiantuntijoita. Vastavuoroisesti kun ihmiset ymmärtävät kokonaisuutta ja näkevät oman roolinsa suhteessa muihin, yksilöt voivat arvostaa ja täydentää toistensa osaamista ja palvella asiakasta ainutlaatuisella tavalla hyödyntäen koko potentiaaliaan.

Konstellaatio tekee kyseisellä hetkellä merkittävät suhteet näkyviksi ja mahdollistaa niiden tarkastelun ja ymmärtämisen neutraalisti. Konstellaatiossa ollaan yhteydessä vallitsevaan todellisuuteen, joka saattaa jälkikäteen tuntua jopa itsestäänselvältä. On kuitenkin tärkeää, että konstellaatio tuo esille sen, mitä kaikki ovat sisäisesti tunteneet, mutta eivät ole tiedostaneet. Perinteisillä analyyttisillä johtamisen menetelmillä tällaiset asiat pysyvät piilossa, mutta konstellaatio näyttää syvemmällä tasolla, mistä kenkä puristaa tuoden työpaikalle arvostuksen ilmapiiriä.

 

 

Ota yhteyttä

Lue myös