Julkaisija: ← Blogi

Kuinka rikastuttaa johtamisen mielenmalleja?

Johtamisen on kauan ajateltu rakentuvan asioiden hallinnan ja ennustettavuuden pohjalle. Johtamistyö on ollut lankojen käsissä pitämistä. Asioiden pysyvyyden ja ennakoitavuuden murtuessa tämä johtamistyön mielenmalli on kuitenkin menettänyt selitysvoimaansa. Johtaminen liittyy yhä enemmän siihen, miten ihmiset järjestävät ja jäsentävät yhteistyössä tapahtumia ja oppivat johtopäätöksistään arjen toiminnassa.

Mielenmallit kuvaa ihmisten ja yhteisöjen sisäisiä oletuksia siitä, kuinka maailma toimii. Ne vaikuttavat syvästi siihen miten ymmärrämme näkemäämme ja kokemaamme ja kuinka toimimme sen jälkeen. Johtamistyön mielenmallien jäsentäminen ja monipuolistaminen on avainasemassa, kun halutaan esimerkiksi uudistaa organisaatioiden toimintakulttuuria esimerkiksi kohti itseorganisoituvampia yhteisöjä.

Mittarit ei riitä hyvään johtamiseen

Hallinan mielenmallit ovat nojanneet numeerisiin mittareihin, joilla halutaan kartoittaa ja seurata organisaation tapahtumia. Ne kertovat kuitenkin enemmän tapahtumien seurauksista tuotannon näkökulmalsta kuin itse tapahtumisesta organisaatiossa. Staattisilla mittareilla saadaan kuvaa organisaatioiden tapahtumista kuten satelliitti kykenee kartoittamaan maanpintaa. Esille saadaan maan pinnan muotoja ja niiden vaihtelujen hyödyllisellä tavalla, mutta samalla satelliitti on aika sokea jäsentämään ekosysteemien todellista vuorovaikutusta. Organisaatioiden kompleksisisten suhdeverkostojen ja niiden sosiaalisisten rakenteiden tai keskusteluissa syntyvien merkityksien ymmärtämiseen satelliiti yltää heikosti.

Maailman muuttuessa nopeammin kuin koskaan emme löydä ratkaisuja vanhoista kartoista ja tavoista ajatella, vaan on uskallettava ajatella tavoilla, joita ei ole ennen ollut ja toimia niin kuin ei ole aikaisemmin toimittu Johtamistyössä tarvitaan mielenmalleja sille, miten ja missä yhteistyö tapahtuu ja kuinka niihin vaikuttaa.  ja hyödyntää yhteistyössä syntyvää uutta.. Tarvitsemme malleja ajatella yhteistyössä yhä laajemmin, yli erilaisten organisaatiorajojen.

Pixarin johtajan Ed Catmullin kuvaa kirjassaan Creative Inc. hyvin miten johtamisen mielenmallit organisaatioissa voivat helposti vinouttavat havaintojamme siitä, mitä tapahtuu tai ne suorastaan estävät näkemästä uutta, vaikka se olisi suoraan edessämme. Tarvitaan uusia rutiineja tehdä yhteistyötä, koska emme osaa tunnistaa uutta poikkeavaa informaatiota ilman erityistä ponnistelua. Joustamattomuus uudelle on yleensä tiedostamatonta, me vain luemme maailmaa mielenmalliemme pohjalta, mallien jotka ovat usein syntyneet yhdessä kumppanien kanssa. Siksi elämme usein turvallisesti oman organisaatiomme kuplassa.

Warm Data Lab luo tilaa uusille merkityksille

Kuplan ulkopuolelle kurottaminen onnistuu luomalla  aktiivisesti uusia tapoja olla vuorovaikutuksessa oman lähiympäristön ulkopuolelle. Kuplat puhkeaa ympäristöstä tulevien  näkökulmien, asioiden ja toimintatapojen vaikutuksesta. Johtamistyön mielenmallina on silloin asioiden uudella tavalla järjestäytymisen mahdollistaminen. Yhtenä työtapana voi käyttää Nora Bateson kehittämää Warm Data Lab prosessia. Se joka tarjoaa mahdollisuuden kytkeytyä yli rajojen erilaisiin näkökulmiin ja niiden vaikutuksiin päätöksentekoon ja toimintaan. Warm Data https://hackernoon.com/warm-data-9f0fcd2a828c käsitteenä hahmottaa sellaista uutta tietoa ja ymmärrystä joka syntyy erilaisien näkökulmien väliin niiden vuorovaikutuksen seurauksena. Warm Data Lab on ympäristö, jossa avautuu mahdollisuus jäsentää uudenlainen kartta ja mielenmalli organisoitumiselle. Sen seurauksena syntyy moninäkökulmaista ajattelua ja optioita edetä.

Mielenmallien uusiminen riippuu siitä, miten kytkeydymme vastavuoroisesti ympäristöömme ja altistumme monimuotoisille palautteille. Toimintaympäristöisämme näkyy yhä selvemmin, että järjestyksen syntyminen maailmaan on suurimmaksi osaksi luonteeltaan spontaania ja mitä nopeampia muutokset ovat sitä suurempi on tarve päivittää mielenmallien karttaa. Lontoon metron kartta on yksinkertainen ja turistille hyödyllinen, metrolinjat ei muutu nopeasti, mutta kartta ei auta meitä liikkumaan asemalla tai ymmärtämään miksi ja miten ihmiset liikkuvat siellä. Kartat ja mielenmallit ovat aina luojiensa näköisiä, sidottuja aikaansa ja tarpeisiinsa. Newtonin fysiikan karttaa seurasi Einsteinin jäsennys. Maailma muuttuu ja mallin tarkoitus muuttua mukana.  On aina ajateltava yli kartan, asioita joita tavoitteissa ja tuloksissa ei ole vielä määritelty ja siinä työssä Warm Data lab on mainio väline.

Muuttuvassa ympäristössä myös johtamisen täytyy muuttua

Eräs esimerkki monimuotoisen johtamisen malleista on kompleksisuusjohtajuusteoria (complexity leadership theory). Siinä johtaminen tapahtuu kolmenlaisten näkökulmien vuoropuheluna. Muuttuvassa ympäristössä tarvitaan uutta mahdollistavaa, aloitteellista organisoitumista joka pyrkii luomaan toimintakulttuuria innovointiin, oppimiseen ja kehittymiseen. Toiseksi tarvitaan kykyä ylläpitää  tilanteen vaatimaa operatiivista järjestytystä, joka luo muodollisuutta, standardointia ja suorituskykyä. Kolmanneksi tarvitaan aloitteellisen ja operatiivisen toiminnan jännitteessä tapahtuvaa muuttumista mahdollistavaa johtamista.

Johtajien tehtävänä ei ole niinkään ’johtaa muuttumista’ kuin pyrkiä systeemisesti eri tavoin mahdollistamaan monimuotoisten vuorovaikutusprosessien syntyminen ja kehittyminen sekä hyväksymään sen että muuttuminen on vähintääkin jossain määrin ennustamatonta ja hallitsematonta. Mahdollistavat johtaminen tarkoittaa silloin sopeutumista lisäävien tekijöiden vahvistamista organisaatiossa, joka edellyttä että organisaatio uskaltaa liikkua luovasti kaaoksen reunalla.

Suurin johtamisen riski on olla tutkimatta ja uusimatta organisaation kulttuurin ylläpitämiä mielenmalleja. Koneiden kesken poikkeava uudenlainen käyttäytyminen on melko harvinaista, mutta se on synnynnäinen ominaisuus kompleksisissa systeemeissä.

 

 

Ota yhteyttä

Lue myös