Julkaisija: ← Blogi

Uuden ajan johtaminen on yhdessä ohjautumista

Johtaminen on käynyt läpi valtavia muutoksia ajan myötä. Isojen muutosten aika ei ole ohi, vaan johtaminen on kohtaamassa isoimmat haasteensa työn muuttuessa radikaalisti. Uuden ajan johtaminen on itseohjautumista, itseorganisoitumista ja yhdessä ohjautumista. Työelämä kaipaa kipeästi esimiehiä, jotka kutsuvat rohkeasti koko työyhteisön kantamaan vastuuta johtamisesta.

Mitä uusi aika on?

Nuori futuristi Perttu Pölönen kuvaa ihmiskunnan historiaa hienosti vallankumouksien kautta. Olemme ihmiskuntana siirtyneet maatalousvallankumouksesta, teollisen vallankumouksen kautta informaatiovallankumouksen aikaan. Emme ole kuitenkaan jäämässä Pölösen mukaan tähän, vaan olemme seuraavaksi astumassa inhimillisen vallankumouksen aikaan.

Tiedon kulta-ajan jälkeistä vallankumousta kuvataan monin eri tavoin mm merkitysten ja verkostojen aikakaudeksi. Daniel Pink nimeää uuden ajan konseptuaaliseksi aikakaudeksi (conseptual age). Tämä tarkoittaa, että faktatietoja tärkeämmäksi muodostuvat yhdessä luodut merkitykset. Synnytämme jatkuvasti uusia johtoajatuksia, ajatusmalleja ja palvelukonsepteja, jotka muuntuvat ja monimuotoistuvat kontekstie ja näkökulmien vaihtuessa ja intgroituessa. Merkitykset, uudet oivallukset ja toimintamallit syntyvät ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, yhdessä ajattelussa.

Mitä enemmän teknologia tulee osaksi meidän jokapäiväistä elämää, sitä enemmän inhimillisyys nousee uuteen arvoon. Kone ei voi korvata ihmisen uteliaisuutta, monipuolista ratkaisukykyä, luovaa ajattelua, tunneälyä, kriittisyyttä ja sosiaalista joustavuutta. Koneita johdetaan käskemällä, ihmiset ohjautuvat merkityksien rakentumisen kautta. Jatkuvien uusien ajatuksien ja merkityksien syntyminen vaatii aivan uudenlaista johtamisajattelua.

Mitä on johtaminen uudessa ajassa?

Myös johtaminen on käynyt läpi erilaisia vaiheita asemaan ja jopa pelkoon perustuvasta dominoinnista, vuorovaikutteisen neuvottelujohtamisen kautta visionääriseen, inspiroivaan johtamiseen. Johtajat ovat muuntautuneet modernin ajan auktoriteeteista postmodernin ajan palveleviksi johtajiksi.

Tulevaisuus kutsunee vielä tästäkin eteenpäin. Opettelemme jo orgaanisen johtamisen malleja, joissa johtamista ei olla määritelty asemaksi tai annettu kenellekään. Uudella ajalla johtajuus on asiantuntijoiden ajattelua ja tekemistä katalysoiva prosessi, joka syntyy työntekijöiden ja johdon yhteistyössä ja jota kaikki kannattelevat tilannekohtaisesti tai sovitulla tavalla. Johtajuus elää ja muovautuu jatkuvasti tilanteen mukaan, vuorovaikutuksessa ihmisten välillä.

Kun työntekijät ja ryhmät hoitavat yhä enemmän esimiehen tehtäviä, rohkeimmissa tulevaisuusvisiossa perinteiset esimiehet saattavat olla yksi katoavista ammateista. Johtamisen merkitys ei kuitenkaan katoa, vaan siitä tulee entistä tärkeämpää. Johtamisesta tulee perustaito ja edellytys kaikille työntekijöille. Uuden ajan johtamisessa korostuvat erityisesti itsensä johtamisen taito, rakentava puheeksi ottamisen taito, vertaisen sparraamisen taito ja kyky vastuunottamiseen. Tätä kaikkea voisi kutsua vastuulliseksi yhdessä ohjautumiseksi.

Miten voin johtaa kohti uutta aikaa?

Emme voi kuitenkaan voi hypätä esimiehettömään aikaan yhdellä loikalla, vaan tarvitsemme uudenlaista johtamista viemään meidät sitä kohti. Johtajien uusi tavoite on luovuttaa valtaa ja vapautta kaikille ja antaa vähitellen osia omasta työstään älykkäille tiimeille ja työyhteisöille ja kasvaa itse uusiin tehtäviin. Tiimit ja ryhmät oppivat yhdessä ohjautumista, kun saavat käyttää todellista valtaa ja vastuuta omista asiakkaista, palveluista, taloudesta, kehittämisestä sekä osaltaan koko organisaation tuloksellisuudesta.

Uuden ajan johtamisen työkalujen haltuun ottaminen vaatii uudet silmälasit ja ajattelutavat. Jotta voimme luovuttaa valtaa turvallisesti ja tähdätä itseohjautuviin kulttuureihin meidän on opittava näkemään organisaatiot koneen sijaan elävinä organismeina ja ihmisten välisinä suhteina. Kun asioiden pilkkomisen ja niiden delegoimisen sijaan opimme organisoimaan ja fasilitoimaan kutsuvia, innostavia ja energisoivia kokouksia, alkavat myös ihmiset kukoistamaan ja uudet ideat sekä merkitykset rakentua.

Kun opimme hyödyntämään palautetta ja rakentavaa vuorovaikutusta sekä asiakas- ja liiketoiminta-ajattelua ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä, inhimillinen vallankumous on alkanut toteutua. Kun osaamme luoda kollektiiviisia merkityksiä suuremman tarkoituksen toteuttamiseksi, emme ole enää koneen osia.

TULE VAIKUTTUMAAN AIHEESTA WEBINAARIIMME

Tule kuulemaan lisää asiantuntijoidemme ajatuksia ja asiakkaidemme kokemuksia uuden ajan johtamisesta ja johtoryhmätyöstä virtuaalityössä.

Ilmoittaudu mukaan Uuden ajan johtaminen ja johtoryhmätyö -webinaarimme to 22.10.2020 klo 8.15. Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät TÄÄLTÄ.

Lue lisää: Johtaminen

Lue myös