Julkaisija: ← Blogi

Organisaatio prosessina – 3 lähestymistapaa muutosprosessiin

Muutokset ovat organisaatioiden tapa elää vuorovaikutuksessa jatkuvasti kehittyvän toimintaympäristönsä kanssa. Organisaatioissa on painottunut pysyvyyden tavoittelun sijaan tarve ymmärtää, miten ohjata ja edistää jatkuvaa muuttumista. Kun tulevaisuus on tuntematon, on luotava enemmän ymmärrystä siitä, miten edetä eteenpäin kuin minne ollaan matkalla.

On hyödyllistä nähdä  organisaatio enemmän jatkuvasti organisoituvana prosessina kuin pysyvien yksiköiden ja roolien kokoonpanona, prosessina, joka menestyksellisyys perustuu sen edellytyksiin oppia omista toimintatavoistaan mahdollisimman monipuolisestija nopeasti. Organisaation elinvoimaisuus elää sen kulttuurissa, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, keskusteluissa ja niille edellytyksiä luovisissa tavoissa toimia yhdessä. Muutokset etenevät ja kehittyvät  ihmisten keskustelujen ja vuorovaikutuksen kehittyessä. Kukaa ei voi omistaa muutosta, mutta kaikki voivat osallistua siihen voi osallistua missä tahansa keskustelussa, jossa asiat ajatellaan toisin, uudella tavalla.Toisin sanoen, jos samat ihmiset tapaavat ja puhuvat samalla tavalla ei muutosta voi odottaa.

Muuttumisen prosessia voit edistää vahvistamalla organisaatiossasi rutiineja, jotka rikastavat vuorovaikutusta ja keskusteluja. Alla kolme vinkkiä:

1. Yllytä näkökulmien vaihtamiseen

Kutsumalla ihmisiä jatkuvasti tutkimaan asioita uudessa valossa voidaan yllyttää organisaation jäseniä ymmärtämään asioita uudella tavalla sekä havahtumaan uusiin asioihin. Yllyttäminen toisin katsomiseen laajentaa ymmärrystä siitä, mitä tapahtuu, millaiset asiat voivat olla hyödyllisiä kuuluessaan  prosessiin ja millaiset asiat voivat jäädä ulkopuolelle. Uusin silmin katsominen voi olla yhtä lailla kykyä kriittiseen ajatteluun kuin taitoa tutkia tapahtumisia myönteisten onnistumisen vahvistamisen kautta. Pelkästään uusista ja erilaisista näkökulmista käytävä keskustelu voi avata jumittuneita ajattelun ja toiminnan asetelmia vuorovaikutuksessa. Toteuta palavereissa vaikka kriittisen ajattelun viisiminuuttinen esim. kysymällä: Olemmeko aktiivisesti kuunnelleet tai etsineet informaatiota mikä ei vahvista ajatuksia? Olisiko pitänyt? Jos määrittelemme kysymyksen tai ongelman toisin, avaako se uusia mahdollisuuksia nähdä uusia asioita tai kaavoja? Onko tietoa, joka on vastakkaista tai poikkeavaa sen kanssa mihin uskon?Jos on, niin mitä se tarkoittaa?

2. Luo tutkivaa kokeilemista yli rajojen

Paras tapa ennakoida tulevaa on luoda sitä yhdessä. Kokeilukulttuurin vahvistaminen tarkoittaa yhteistyötä yli organisaatiorajojen. Kokeilukulttuurissa tutkitaan mitä tapahtuu, kun tehdään toisin ja millaisia seurauksia uudenlaisella tekemisellä on esimerkiksi vuorovaikutukseen, itseen, tavoitteisiin tai ympäristöön. Tutkiva yhdessä kokeileminen pyrkii luomaan ymmärrystä ja tietoa siitä, mikä voisi olla mahdollista. Huomio ei ole niinkään ongelmien tunnistamisessa, vaan kyvyssä saada kokeillen selville, miten ja millaiset uudet ratkaisut toimivat missäkin tilanteessa. Mitä enemmän kokeilutietoa syntyy, sitä monipuolisempia toimintavaihtoehtoja kehittyy, ja sitä paremmaksi muodostuu organisaation kyky reagoida uusiin ja ennakoimattomiin tilanteisiin.

3. Rakenna spontaanisuuden ilmapiiriä.

Muuttuminen on uuden luomista tapahtumisen hetkellä. Valmiutta edetä uudella tavalla tilanteen mukaan. Improvisaatiossa huomio on tavassa edetä yhdessä, yhteisen vuorovaikutuksen periaatteissa eikä lopputuloksessa. Esimerkiksi nämä kaksi improvisaation kivijalkaperiaatetta voivat johdattaa kohti spontaanisuuden ilmapiiriä: 1) käytä ’kyllä-ja’ -periaatetta eli liity ensin toisen puheeseen sanomalla ’kyllä’ jollekin kuulemallesi asialle sekä sitten jatkamalla kuulemaasi asia eteenpäin lisäämällä ’ja’. 2) kutsu ja liitä muita mukaan vuorovaikutukseen niin, että heidän liittymisensä näyttää hyvältä ja toivotulta.

Soveltamalla näitä tapoja yhteistyön erilaisissa muodoissa voi oppia leikkimään luovasti kaaoksen reunalla kuten upeassa jazz orkesterissa. Liiallisen kontrollin sijaan ketterästi muuttuvissa organisaatioissa luodaan tilaa vuorovaikutukselle, jossa voidaan edistää uusien ideoiden, innovaatioiden ja oppimisen syntymistä ja kehittymistä.

 

 

 

Kiinnostuitko? Tästä aiheesta voit lukea lisää Risto Puution kanssa kirjoittamastamme kirjasta Organisaatio prosessina – muodonmuutoksen konsultointi. Voit ostaa sen halutessasi TÄÄLTÄ.

 

Ota yhteyttä