Julkaisija: ← Blogi

Miten muodostaa työelämän huipputiimi?

Organisaation uudistamisen isoimpia kysymyksiä on, miten rakentaa tehokas ja elinvoimainen tiimi, joka on enemmän kuin osiensa summa. Elinvoimaisen tiimin kehittämisen keskiössä on avarakatseisuus, sillä elinvoimainen tiimi osaa tarkastella itseään, ympäristöään ja tulevaisuuttaan reflektiivisesti ja kriittisesti.

Tehokas tiimi osaa tarkastella omaa toimintaansa

Elinvoimainen tiimi muodostuu vahvan luottamuksen ja tiimihengen ympärille. Tehokas tiimi tarvitsee asiantuntemuksen lisäksi halua ja taitoja luoda turvallinen ympäristö toimia yhdessä. Tiimien kehittämisen idea onkin kiinni ajatuksessa, että hyvä tiimi on samalla tiivis porukka. Keskinäinen luottamus ja vahva tiimihenki ovat hyvän tiimiin tunnusmerkkejä. Psykologisen turvallisuuden on todettu olevan hyvin toimivan tiimin keskeinen piirre.

Tämän ajan työelämä asettaa tiimien toiminnalle jatkuvasti uusia haasteita. Yhteinen aika on muuttumassa yhdeksi työelämän isoimmaksi paradoksiksi. Ihmisillä on tarve yhteiselle ajalle enemmän kuin aikoihin, mutta samaan aikaan kalenterit ovat täydempiä kuin koskaan. Emme millään tunnu löytävän yhteistä aikaa, vaikka sitä niin kovasti kaipaamme. Työelämän huipputiimit varaavat aikaa yhteisille keskusteluille ja toiminnan reflektoinnille. Yhteinen aika luo mahdollisuuksia tiimeille kehittää uudenlaisia tapoja luoda yhteistä ymmärrystä ja uutta tietoa.

Toimiva tiimi tarkastelee ympäristöään ja sopeutuu muutoksiin

Elinvoimainen tiimi ymmärtää toimivansa vaihtuvissa ja erilaisissa konteksteissa. Tiimien kehityksessä kiinnitetään usein tiiviisti huomiota itse tiimiin, mutta on tärkeää muistaa, että mikään tiimi ei toimi irrallaan ympäristöstään. Kansainvälisen Bateson Instituutin johtaja, kirjailija sekä kouluttaja Nora Bateson on lanseerannut termin Warm Data eli lämmin data. Bateson tuo elintärkeän näkökulman organisoitumiseen ja sitä kautta tiimityön ja ympäristön keskinäiseen riippuvuussuhteen. Ympäristö muuttuu ja muovautuu koko ajan ja tiimien täytyy opetella muovautumaan yhdessä ympäristönsä kanssa. Tämä on jokaisen monimuotoisen ja elävän systeemin perusedellytys. Tiimi elää jatkuvasti riippuvuussuhteessa ympäristönsä kanssa.

Suhde ympäristöön näkyy erityisen hyvin tiimien evoluutiossa. 1960-luvulla kehitetyn tiimin kehityskaaren teorian mukaan tiimi kulkee lävitse tietyt kehitysvaiheet tullakseen huipputiimiksi. Tämä jäsennys on ollut varmasti aikanaan loistava kuvaus tiimien kehityskaaresta, mutta nykypäivän työelämässä tiimit eivät ehdi kulkea lävitse kaikkia teorian kehitysvaiheita. Tiimit ovat nykyään ennemmin jatkuvasti muotoutuvia kuin staattisia ja pysyviä. Ympäristö ajaa tiimin hakemaan jatkuvasti parasta tapaa organisoitua. Pitkään yhdessä toimivat tiimit alkavat olla harvinaisia, sillä nykyään tarvitaan yhä enemmän kykyä toimia vaihtuvissa yhteistyösuhteissa, kokoonpanoissa ja rooleissa.

Tiimi ohjautuu merkityksen kautta

Frederic Lalouxin kirja Reinventing Organizations kuvaa osuvasti organisoitumisen evoluutiota. Lalouxin mukaan tulevaisuuden organisaatiot ovat yhä vahvemmin ”Teal-organisaatioita”, joista löytyy kolme keskeistä läpimurtoa: Itseohjautuminen, kokonaisvaltaisuus ja evolutiivinen tarkoitus.

Itseohjautuminen tuo tiimityöhön uudenlaiset mahdollisuudet suhteessa valtaan, vapauteen ja päätöksentekoon. Vuorovaikutus nousee itseohjautuvan tiimin keskeiseksi liimaksi – niin tiimin sisäisesti kuin sen vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Kokonaisvaltaisuus kannustaa meitä olemaan työssämme enemmän kokonaisia ihmisiä, ei ainoastaan työrooliemme määrittelemiä. Se antaa luvan näyttää enemmän haavoittuvaa, epävarmaa ja tunteellista puolta. Evolutiivinen tarkoitus haastaa tiimin miettimään mikä on sen hyvä tarkoitus tässä organisaatiossa tai tässä yhteiskunnassa. Evolutiivinen tarkoittaa myös sitä että tavoitteita ja suorituksia tärkeämmäksi liikkeellepanevaksi voimaksi nousee merkityksellinen työ.

Lue lisää: Johtaminen

Ota yhteyttä

Lue myös