Julkaisija: ← Blogi

Strategian vaikuttavuus

Strategiatyöstä on tehty paljon tutkimuksia. Viimeaikaiset tulokset osoittavat, että Suomessa strategiatyöhön panostetaan, mutta perinteisillä keinoilla se jää hepreaksi, kauas arjen tekemisestä. Mihin strategiatyöllä vaikutetaan työn ja toimintaympäristön murroksessa 2017? Me lähdimme tutkimaan sitä tarkemmin.

Perinteisesti ajateltuna strategia on suunnitelma, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä. Suunnitelma pitää sisällään usein tavoitteita, roadmapin ja balanced scorecard -malliin soveltuvia indikaattoreita. Lopuksi johdon tekemä strategia implementoidaan infotilaisuuksilla.

Tänä päivänä johdon asettamilla tavoitteilla ja perinteisillä mittareilla ei oikeastaan ole enää merkitystä. Muutos on yhä nopeampaa, eikä johto tarkalleen tiedä, mitä tapahtuu tai mitä pitää savuttaa ja miten. Siksi koordinoituminen strategian ympärillä tulee yhä tärkeämmäksi. Se mahdollistaa koko organisaation kattavat strategiset keskustelut, saumattoman ja ohjattavan yhteistyön.

Miten luoda edellytykset onnistuneelle koordinoitumiselle? Muuttuvissa tilanteissa ei ole enää niinkään tarvetta fokusoida tavoitteiden saavuttamiseen. Tärkeämpää on keskittyä siihen, että suunta ja prioriteetit ymmärretään samalla tavalla. Niiden on vaikutettava kaikessa tekemisessä. Onnistumisen mittaus tulee kohdistaa yhteiseen merkitykseen (sensemaking), vuorovaikutuksen sisältöön ja laatuun.

Koko organisaation osallistaminen edellyttää, että esimiehet ottavat aiempaa vahvemman roolin työyhteisön kanssa käytäviin strategisiin keskusteluihin: merkitysten luomiseen, osaamisen läpinäkyväksi tekemiseen, oppimiseen ja arviointiin. Valmiiden analyysien sijaan johtoryhmä hyödyntää ja jäsentää organisaatiossa olevaa osaamista. Fokusointi tarkoittaa, että johdon on pystyttävä tekemään valintoja saadusta materiaalista, priorisoitava BSC-mallia rohkeammin ja hahmotettava vielä valittujen tavoitteiden vaikuttavuussuhteet toisiinsa.

Strategian vaikuttavuudesta puhuttaessa työ tulee nähdä ihmisten välisenä vuorovaikutuksena, ei ihmisistä irrallaan olevana tuotantona. Silloin organisaatio, osaaminen ja johtaminen näyttäytyvät erilaisina. Johdon ja henkilöstön osaamisella ei itsessään ole arvoa. Se syntyy strategisessa vuorovaikutuksessa ja sen tarjoamissa mahdollisuuksissa: mitä osaamista ryhmät tuovat organisaation hyödyksi ja miten strategisen keskustelut vaikuttavat arjen valintoihin?

Tämä tarkoittaa, että strategian vaikuttavuudesta puhuttaessa merkityksellinen vuorovaikutus, arjen toiminta sekä yhdessä oivaltaminen ja oppiminen nostetaan keskipisteeksi. Uudistumiskyky ja menestys tulevat niiden kautta.

Onko sinun organisaatiosi johtoryhmä kiinnostunut konkretisoimaan strategian vaikuttavuutta toimintaan ja uudistumiseen?

Lue lisää Strategian vaikuttavuus -kyselystä, jonka toteutamme johtoryhmille kevään ja kesän 2017 aikana.

Ota yhteyttä