Julkaisija: ← Blogi

Digitaalinen yhteiskehittely – organisaatioverkostot tiedonmuodostuksen ekosysteeminä

Digitalisaatio, uudistuvat työvälineet ja sosiaalinen viestintä mullistavat erityisen nopeasti yritysten toimintatapoja ja johtamista. Kansainvälisissä tutkimuksissa johdon, esimiesten, henkilöstön ja eri ryhmien välinen työkulttuuri ja jatkuva yhteiskehittely asiakkaiden kanssa ovat nousseet kriittisiksi tekijöiksi onnistuneissa nopeissa muutoksissa. Kun kompleksisuus työssä lisääntyy, yksin työntekeminen ei ole enää mahdollista.

blogiannika

Työ & tieto organisoituu toisin

Jäin miettimään Tekesin Tuomo Alasoinin ajatuksia teknologisen toisen aallon työelämästä. Johtaminen tulee heijastamaan vuorovaikutteisen teknologian logiikkaa: avoimuus, yhteisöllisyys, läpinäkyvyys, vapaus ja verkottunut yhteistyö tulee olemaan sen ytimessä.

Työn organisoinnin näkökulmasta ollaan mm. hajautuneisuuden (päätösvaltaa ja vastuuta delegoidaan), itseohjautuvuuden (vapausasteita toiminnassa), asiakasohjautuvuuden (asiakkaan arvonluonti, tapahtuu myös yhdessä), kehkeytyvyyden (kehittyminen tapahtuu kaikissa suhteissa/suunnissa), verkostoneisuuden (yksilöt & yksiköt hyödyntävät erilaisia kumppanuuksia) ja ketteryyden (organisaatio pystyy uudistumaan joka suunnassa) kanssa tekemisissä.

Millaisia ovat ne työnteon tilat, jotka vaikuttavat osallistujien ajatusprosessien muovautumiseen ja yhteisen tiedon muodostumiseen? Entisessä työelämässä ytimessä olivat havaittavat, mitattavat faktat. Nyt merkitysten rakentamisen ajassa fokuksessa ovatkin sosiaalisissa systeemeissä ja kulttuureissa synnytetyt merkitykset. Tästä esimerkkinä nähtävillä jo nyt mm. yhteisöllisiä työtiloja, virtuaalitilat, -kokoukset ja toimistohubit, organisaatiokeskustelun läpinäkyväksi tekemisen tiloja, josta REAL on oman tuotekehityksemme hedelmä. Mistä itse löydät tällä hetkellä oman organisaatiosi läpinäkyvän ajattelun?

Emotionaalinen osaaminen ja tunneilmaston johtaminen on osa tulevaisuuskyvykkyyttä

 

Tulevaisuustietoisuutta ovat  kaikki ne psykologiset kyvyt ja ominaisuudet, joita ihmismieli käyttää ymmärtääkseen, lähestyäkseen ja käsitelläkseen tulevaisuutta. Siihen kuuluvat tietoinen ennakointi, mutta myös ne tunteet, joita tulevaisuus herättää, kuten toivo ja pelko. Ihmiset eivät välttämättä aina lähesty tulevaisuutta rakentavassa hengessä: usein ihmiset kokevat tulevaisuuden uhaksi, jolta täytyy puolustautua, tai tietoisesti välttävät sen ajattelua, koska se herättää heissä kielteisiä tunteita.” Thomas Lombardo

 

Millaista emotionaalista kyvykkyyttä omassa organisaatiossasi on synnytetty tietoisesti? Miten se näkyy jokaisessa keskustelussa? Miten teillä osataan luoda ajatteluvirtoja tavoitteiden tueksi? Miten ihmiset ryhmäytyvät parviksi osaamisen ja kyvykkyyksien mukaan? Miten jokaisessa keskustelussa uudistutaan? Miten sen vaikutus tuottavuuteen näkyy, huomataan?

Usein tunnistan korporaatiosyndrooman (Jarkko Rantanen) elementtejä – työ tehdään kivikasvoin, jolloin emme voi käyttää emotionaalista tunneilmaston havaintoja yhteistyössä hyväksi. Sama näkyy virtuaalikokouksissa, joita edelleen toteutetaan ilman webkamerakuvaa. Kuinkan moni teistä on kasvokkain palaverissa silmät kiinni? Lapsille tehdyssä Still face-tutkimuksessa – lapsi puhkeaa itkuun alle minuutissa, kun ei enää osaa lukea tärkeiden ihmissuhteiden tunnekarttaa. Meille ihmisille silmät ovat tärkeä emotionaalisen tunneyhteyden lukukartasto.

Tunteiden merkitys tuottavuuteen ja suorituskykyyn on hyödyntämätön energiakenttä työelämässä. Miten saamme käyttöön koko organisaation viisauden? Monitulkintaiset tilanteet tarvitsevat parempia yhteistyösuhteita. Sellaisia, jotka eivät sitoudu organisaatioiden hierarkioihin, ja sellaisia, joissa yhteisön osaamista voidaan hyödyntää organisaation hyödyksi. Puhutaan joukkoälystä – parviälystä. Katri Saarikivi postasi juuri loistavan tutkimuksiin perustusvan tsekkilistan työyhteisöjemme tutkailuun – toteutuvatko:

  1. Lyhyet puheenvuorot, ei monologeja
  2. Jokainen pääsee ääneen
  3. Responsiivisuus —  reagoidaan toisten puheenvuoroihin
  4. Enemmän positiivisia kuin negatiivisia kommentteja

Näiden lisäksi tutkimuksissa havaittiin, että työryhmien jäsenten empatiataidot ennustivat kollektiivisen älykkyyden ilmentymistä.

Olemme edelläkävijä systeemisen osallistavan johtamisen, digitaalisen organisaatiotasoisen yhteiskehittelyn haasteissa sekä kompleksisten ongelmien kohtaamiskumppani. Rakennamme tuottavaa yhteistyötä, uudistamme toimintakulttuuria, osaamista sekä strategista suorituskykyä. Lähdetään yhdessä työelämän toisen aallon harjalle!

Ota yhteyttä