Julkaisija: ← Blogi

Yhdessä tietäminen kulttuurin sydän

Organisaatiossa ihmiset ovat ajattelussaan ja toiminnassaan ensisijaisesti kulttuurillisesti ohjautuneita. Organisaatiomuutoksissa tämä tarkoittaa, että onnistumiseen vaikuttaa merkittävästi se, miten uudet suunnitelmat ja strategiat muotoutuvat organisaatioiden arjessa keskustelujen ja arjen yhteistyötapojen kautta ajatteluksi ja ihmisten väliseksi toiminnaksi. Ihmisten välinen yhteistyökulttuuri ratkaisee, miten muutoksissa onnistutaan.

Olen tutkinut väitöskirjatyöni kautta, millaisia rooleja ja merkityksiä vuorovaikutuskulttuurille annetaan organisaatioiden kehittämisessä. Miten organisaatiokulttuuri voisi olla strategisesti ratkaiseva tekijä onnistuneissa muutoksissa, jottei sanonta ’kulttuuri syö strategian aamupalaksi’ olisi enää totta.

Yhteistyökulttuuria kehittämällä vaikutetaan suoraan siihen, mitä meistä on tulossa ja millaisiksi olemme tulossa. Muuttuvassa maailmassa olemme jatkuvassa uudelleen rakentumisen tilassa, luomme, ylläpidämme ja ymmärrämme itseämme uusien tilanteiden mukanaan tuomien mahdollisuuksien valossa. Organisaatioista on tullut tietoa luovia ja tiedossa eläviä kokonaisuuksi, joissa on hyödyllistä hahmottaa, millaista tietoa pitäisi luoda ja miten.

Informaation helppo ja nopea saatavuus on luonut paljon mahdollisuuksia kerätä tietoa. Informaation runsauden seurauksena on syntynyt myös epäselvyyttä ja monitulkintaisuutta. Samanaikaisesti tietoa on tarjolla sekä liikaa että liian vähän.

Yhteistä tiedonrakentamisen tarvetta voi olla hyödyllistä tarkastella esimerkiksi neljän erilaisen tiedon luomisen tarpeen näkökulmista. Tieto voi olla tarpeen joko epävarmuuden, monimutkaisuuden, epäselvyyden tai monitulkintaisuuden kohtaamisessa. Kunkin tiedon synnyttämiseen tarvitaan erilaisia menetelmiä.

Epävarmuuden kohtaamisella tarkoitetaan tosiasioita koskevan informaation puutetta. Sellaisen informaation keräämistä, joka luo vähän tulkintaongelmia ja dialogin tarvetta. Kuten esimerkiksi kysymys montako prosenttia ihmisistä tuntee tietyn tuotemerkin.

Monimutkaisuuden kohtaamisella tarkoitetaan asioiden ja ilmiöiden välisten riippuvuuksien kirkastamista yksittäisten asioiden kietoutuessa toisiinsa monin tavoin. Monimutkaisuuden vähentäminen edellyttää organisaatiolta kykyjä prosessoida monimutkaisuudesta kertovaa tietoa yhdessä, havaitsemalla asioiden välisiä riippuvuussuhteita ja välttäen liiallisia yksinkertaistuksia.

Epäselvyyden kohtaaminen merkitsee asioiden tai ilmiöiden tulkintavaikeutta. Epäselvyys voi vähentyä, kun luodaan dialogissa merkityksellisiä kokonaisuuksia sovittamalla yksittäisiä tiedonsirpaleita toisiinsa osaksi isompaa tulkintakehikkoa. Syntyy puhetta siitä, miten ilmiöitä havaitaan, ymmärretään, selitetään ja muotoillaan toimintaa ohjaavaksi sitouttavaksi ja koordinoivaksi tiedoksi.

Monitulkintaisuuden kohtaamisella tarkoitetaan tilanteita, joissa ilmiön tai tapahtuman seurauksena on erilaisia tulkintoja. Johtuen tulkitsijoiden erilaisista taustoista ja arvoista, voivat tulkinnat usein olla jopa toisiaan poissulkevia. Strategia on tyypillisesti kokonaisuus, joka luo monitulkintaisuutta, sillä sen toimivuus paljastuu vasta ajan kuluessa.

Omassa tutkimustyössäni olen erityisesti kiinnostunut rakenteista, jotka auttavat epäselvyyden ja monitulkintaisuuden kaltaisten tietämisen haasteiden kohtaamisessa. Käytännössä tämä tarkoittaa perehtymistä siihen, miten tieto syntyy ja leviää sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, erityisesti keskusteluissa erilaisten organisaatioiden rajapintojen välillä, kuten tiimien, yksiköiden tai asiakkaiden välillä.

Digitaaliset ratkaisut helpottavat uudenlaisen yhteisöllisen ajattelukulttuurin synnyttämistä. Kun ratkaisut mahdollistavat yhteisöllisesti läpinäkyvän, osallistavan sekä ajasta ja paikasta riippumattoman erilaisten intressiryhmien välisen tiedonluonnin on todennäköisesti syntynyt joustavasti ajatteleva organisaatiokulttuuri, jonka kulttuuri kykenee strategiseen vuoropuheluun, eikä strategiasta tule aamupalaa.

Ota yhteyttä