Julkaisija: ← Blogi

Kohtaamistalous – tieto syntyy kohtaamisissa

Tietäminen on organisaatioissa yhteistyötä. Tärkeä tieto uudistuu ja syntyy ihmisten ja ajatusten kohdatessa päivittäin. Asiantuntijaorganisaatiot toimivat sen pohjalta, millaista tietoa niissä muodostuu erilaisissa kohtaamisissa. Keskustelun kautta asiantuntijat pyrkivät ymmärtämään, miten asiat voi nähdään ja sopimaan, kuinka toimia alati muuttuvissa ja yllättävissäkin tilanteissa.

Käsite ”kohtaamistalous” painottaa tätä asiantuntijaorganisaatiossa lisäarvoa tuottavaa tiedon syntymistä, joka kiteytyy epämuodollisissa vuorovaikutustilanteissa ihmisen välillä. HBR kirjoitti tammikuussa, miten työntekijöiden ja johdon kohtaamisiin käyttämä aikaa on kasvanut yli 50% viimeisen parikymmenen vuoden aikana. Ajattelutarpeen muutos organisaatioissa on ollut dramaattinen, vaikka se ehkä on osittain edennyt huomaamattomasti.

Tämän päivän organisaatioissa kohtaamistilanteiden laatu on suoraan yhteydessä kilpailukykyyn. Menestys on usein seurausta ihmisten kyvystä luoda laadultaan yhteisöllistä ja omaa keskustelutapaansa kehittävää keskustelua. Tällaista kykyä kutsutaan refleksiivisyydeksi, jota Eerika kuvaa blogissaan hyvin.

Tuntuu, että tahto kohtaamisten laadun parantamiseen ja mittaamiseen on aidosti valtaamassa työpaikkoja. Kun keskustelut nähdäänkin tiedonluomisen näkökulmasta olennaiseksi kilpailutekijäksi, voidaan lähteä uudistamaan koko organisaation kykyä ajatella joustavasti ja tehokkaasti. Mercedes Benzin tehtaassakin on siirrytty roboteista ihmistyövoimaan, koska robotit eivät kyenneet yhtä joustavaan ajatteluun ja toimintatapojen muutoksiin kuin ihmiset pystyvät keskustelujensa kautta.

Google julkaisi juuri myös laajan ’Project Aristotle’ tutkimuksen jossa todettiin, että tärkein tiimien tuloksellisuutta ennakoiva asia oli niiden yhteistyökulttuuri ja se, miten kulttuuri luo turvalliset edellytykset laadukkaalle keskustelulle ja tiedonmuodostukselle. Tutkijat kertoivat että Googlella parhaat tulokset tulivat tiimeiltä, joissa ihmisillä oli myönteinen kokemus mahdollisuudestaan osallistua aidosti keskustelujen käänteisiin ja kulkuun.

Kohtaamistalous ja laadukas yhdessä ajattelu johtaa organisaatiossa suureen muutokseen rakenteissa ja johtamistavoissa. Uusimpaan Deloitten Human Capital Trends -tutkimukseen osallistuneista HR-johtajista yli 90% sanoi, että organisaatiorakenteiden uusiminen on lähitulevaisuuden tärkeimpiä asioita. Halutaan siirtyä pois ajattelua ja toimintaa hidastavista  hierarkkisista, siiloutuneista toimintayksiköistä kohti funktiorajat ylittäviä verkostoja ja tiimejä. Etsitään entistä ketterämpiä, yhteistyöhön kannustavia ja asiakaslähtöisiä malleja, jotka tuovat henkilöstölle enemmän vaikutusmahdollisuuksia ja valtaa. Vastaajat totesivatkin, että johtajuuden uudelleen suunnittelu ja parantaminen ovat heille ensisijaisen tärkeää tänä vuonna.

On energisoivaa olla mukana rakentamassa kohtaamistalouden uusia organisaatioita ja kulttuureja, joissa kohtaaminen ja ajattelukin osin digitalisoituu vahvistaen työntekijäkeskeisiä, nopeasti uudistuvia ja innovatiivisia toimintamalleja.

Ota yhteyttä