Julkaisija: ← Blogi

Kohti älykästä vuorovaikutusta

Tietäminen ja tiedon luominen muodostavat asiantuntijatyön sykkivän sydämen. Vaikka tietäminen on perinteisesti ymmärretty yksilöiden ominaisuutena voikin olla älykästä nähdä tietäminen enemmän yhteisöllisenä ominaisuutena.

Digitaalisen ajan tieto- ja asiantuntijatyö korostaa ihmisten riippuvaisuutta toisistaan ja keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Tietotyössä haasteet ovat usein niin monin tavoin toisiinsa yhteenkietoutuneita ettei niitä ole mielekästä ratkaista yksin. Asioista on keskusteltava yhdessä ja lopputuloksen laatuun vaikuttaa suuresti se, miten ihmisten yhteistyö ja keskustelut koordinoituvat – miten älykkäästi ja oppivasti vuorovaikutus toimii. Siksi organisaatioiden tuloksellisuutta voi kehittää panostamalla yhteiseen kykyyn rakentaa ja kehittää vuorovaikutuksen tapoja. Luomme tietoa – ymmärrämme keitä olemme ja mitä teemme – vuorovaikutuksessa.

Keskustelua ja yhteistyötä arvostetaan ja lisääntyneestä vuorovaikutuksen tarpeesta puhutaankin melkein joka työpaikalla. Samalla kaivataan ymmärrystä, miten luovaa ja vastuullista keskustelua ja yhteistyötä voi edistää ja kuinka arvioida keskustelujen hyödyllisyyttä. Oman yhteisön älykkyyttä voi edistää yksinkertaisesti siirtämällä puheen pelkistä ratkaisuista itse keskustelun laatuun. Puhumalla aluksi siitä, miten keskustelemalla voisimme onnistua paremmin ja tutkimalla sitä, miten puhumme juuri nyt ja kuinka se vaikuttaa ajattelumme ja sen seurauksiin. Näillä kysymyksillä huomio suuntautuu siihen, miten luomme tietoa yhdessä tässä ja nyt.

Menestys ei ole yksilöiden tiedon varassa, kun ongelmanratkaisuun ja luovaan tiedon jalostamiseen kykenee koko yhteisö tai verkosto. Asiantuntijaorganisaatio kasvattaa tehokkuuttaan panostaessaan vuorovaikutukseen. Se kykenee  kohtaamaan joustavasti ongelmia, joihin kukaan ei tiedä ratkaisua tai ratkaisu vaatii ihmisten ajattelumallien muutosta tai hajautetun henkilöverkoston yhteistyötä. Tällaisien haasteiden kanssa työskentely koettelee yhteisöjen kykyjä koordinoida tietoa ja ajattelua.

Työn kannalta oleellinen tieto syntyy vuorovaikutuksessa. Oleellinen löydetään ja luodaan tehtävää toteutettaessa. Muuttuvassa maailmassa olennaisen tiedon ennakointi on vaikeaa eikä esimerkiksi projektien johdonmukaisesta etenemisestä voi sopia tarkasti etukäteen, sen sijaan etenemistä ohjaavat tilannekohtaisesti käytävät ketterät keskustelutavat. Yhteisöissä tapahtuvien keskustelujen laatu näkyy usein suoraan niiden lopputuloksissa. Yhteisöllinen tieto ja tietäminen ei ole pysyvä tila vaan jotakin, jota on koko ajan rakennettava keskustellen. Tietäminen on ketterää toimintaa, joka on jatkuvassa liikkeessä.

Vuorovaikutus, joka oppii arvioimaan ja kehittämään omia mallejaan keskusteluille ja tiedon luomiselle on älykästä. Ihmisten välisen vuorovaikutuksen merkitys ei katoa digitaalisuudessa, siitä on päinvastoin tullut elämänlanka. Kehittyvä vuorovaikutus on tietämisen kulmakivi ja aidon uudistumisen edellytys. On olennaista puhua siitä, miten keskustelemme ja millaiseksi se meidät tekee. Silloin voimme ohjata älykkäästi omaa toimintaamme muutosten virrassa.

Ota yhteyttä