← Asiakastarinat

Arnhemin esikouluyhdistys (SPA) – Vahva yritysidentiteetti kilpailuetuna

Lainsäädännön muutokset ja lastenhoitoalan murros saivat Arnhemin esikouluyhdistyksen SPA:n pohtimaan markkina-asemaansa verrattuna kilpailijoihinsa. Humap tuki organisaatiota muutosprosessissa, joka keskittyi vahvan yritysidentiteetin rakentamiseen.

SPA:n johtaja Corine Hennekes kertoo sykäyksen muutosprosessiin lähtemiseen nousseen tarpeesta sopeutua muuttuvaan maailmaan:

Havaitsimme meitä ympäröivän järjestelmän muuttuvan ja koimme, että järjestelmän muutos pakottaa meidät pohtimaan uudelleen omia palveluitamme ja koko olemassaoloamme. Päätimme kohdata muutoksen uudella tavalla ja siksi päädyimme ottamaan Humapin mukaan prosessiimme heti alusta alkaen, Hennekes kertoo.

Muutosprosessi aloitettiin syksyllä 2014, ja se sisälsi useita työpajoja johtoryhmistä hallitukseen. Työpajoissa keskusteltiin ketteristä toimintatavoista sekä siitä, kuinka SPA voisi vaikuttaa ympäristöönsä sen sijaan, että ympäristö vaikuttaa SPA:n toimintaan ja arvoihin.

Yhteistyön myötä saimme paremman käsityksen muutoksesta ja sen vaatimuksista, ja olemme nyt hyväksyneet olevamme osa kaupallista ja kilpailullista maailmaa. Humapin avulla olemme onnistuneet muotoilemaan organisaatiomme vastaamaan uutta kilpailullista todellisuutta. Muutosprosessimme on osallistanut organisaatiomme eri portaat johtoryhmistä, hallitukseen ja jopa asiakkaita, Hennekes kertoo.

Yleisesti ottaen, muutoksen kohtaamisessa on usein syytä vahvistaa koko organisaation visiota ja strategia. Strategian juurille palaaminen auttaa kirkastamaan työn tarkoitusta. Kun organisaation visio ja perustyön tehtävät ovat koko organisaatiotasolla selvät, voidaan muutosta lähteä rakentamaan tukevalle alustalle. Näin toimittiin myös SPA:n kohdalla.

Philipin ohjaamina, aloitimme muutoksen kohtaamisen pohtimalla uudelleen työmme painopistettä, lapsia, uudella tavalla. Sen sijaan, että olisimme ajautuneet epätoivoisiin pyrkimyksiin kasvattaa organisaatiotamme suuremmaksi ja suuremmaksi ulkopuolelta tulevan paineen myötä, oivalsimme oman vahvuutemme piilevän pienessä organisaatiokoossamme ja paikallisessa toimijuudessa. Nämä kaksi seikkaa erottavat meidät muista, ja näitä vahvuuksia haluamme vahvistaa, Hennekes kertoo.

Vaikka SPA koostuukin jo 40 kohteesta, pysymällä pienenä toimijana, keskittyen paikalliselle tasolle, saamme voimaa olla ketterä toimija. Ydinideamme on nyt kasvaa luonnollisella tavalla sen sijaan, että pyrkisimme olemaan alueen suurin lastenhoidon tarjoaja, Hennekes selventää.

Hennekes kertoo, että kaikkein hedelmällisintä prosessissa ovat olleet keskustelut organisaation identiteetin työstämisen ympärillä. Identiteetin työstäminen organisaation tarinan kautta herätti keskusteluja organisaation kaikissa elimissä, mikä oli Hennekesin mukaan pitkälti mahdollista Humapin digitaalisen alustan.