Tuottava yhteistyö

Asiakkaiden muuttuvat tarpeet ja digitalisoituminen haastaa parempaan yhteistyöhön. Tuottavuutta ei lisätä lujempaa juoksemalla.

Läpinäkyvyys ja luottamus

Tuottavuus syntyy organisaatioissa verkostomaisista ketteristä ajattelu- ja yhteistyöprosesseista. Digitaaliset yhteiskehittely-ympäristöt lisäävät läpinäkyvyyttä, luottamusta ja läsnäolevuutta keskusteluissa, joka mahdollisaa uudistumisen ja tuottavuuden.

 
 

1+1>2

Uskomme, että yhteistyön laatu on organisaation tärkein kilpailutekijä. Organisaatiokulttuuria rakennetaan kokeilujen kautta verkostoissa kumppanien ja asiakkaiden kanssa. 1+1>2

Monipaikkainen työ ja sen johtaminen

Monipaikkaisessa organisaatiossa on tärkeää luoda edellytykset joustavalle ja läpinäkyvälle yhteistyölle. Tämä mahdollistaa hyvien yhteistyösuhteiden syntymisen, luottamuksen rakentumisen sekä läsnäolon ja osallisuuden kokemuksen. Yhteistyön laatu vaikuttaa tuottavuuden lisäksi hyvinvointiin ja työn merkityksellisyyden kokemiseen.

Monipaikkaisen työyhteisön keskiössä on kolme kovaa L:ää: luottamus, läpinäkyvyys ja läsnäolo

Näin voimme auttaa:

 • Luomme ensin ymmärrystä suunnasta ja tavoitteista. Näiden tulee olla kaikille selkeitä, jotta jokainen pystyy tekemään omaan työhön liittyvät valinnat ja päätökset niiden asettamissa raameissa
 • Aloitamme toimintatapojen rakentamisen työprosesseista
 • Autamme valitsemaan samanaikaiseen ja eriaikaiseen yhteistyöhon sopivat työympäristöt

Palaverit kasvokkain ja verkossa

Organisaatio toimii juuri niin hyvin kuin keskustelu ja yhteistyö siellä toimivat. Palavereissa keskeistä on saada kaikkien ajattelu ja osaaminen yhteiseen käyttöön. Palaverien kehittämisessä keskitymme osallistavien ja fasilitoitavien menetelmien omaksumiseen. Onnistuneessa palaverissa yhdistyvät oikea sisältö ja osallistavat työtavat.

Palaverikulttuurin kehittämisen keskiössä meillä ovat:

 • Hyvän ja toimivan tarkastelu
 • Jatkuvasta oppimisesta ja kehittymisestä huolehtiminen
 • Fiksumpien työskentelytapojen etsiminen
 • Onnistumista tukevien työtapojen vahvistaminen

Moderni työ ja tilaratkaisut

Erilaisissa työtiloissa työskenteleminen edellyttää uudella tavalla ajattelua. Kun omista huoneista siirrytään monitoimiratkaisuihin, minusta kasvaa me. Toimintakulttuurin rakentamisessa on tärkeää yhdistää fyysisten tilojen lisäksi virtuaaliset ja sosiaaliset työtilat sekä mentaaliset mielentilat.

Toimintakulttuurinne kehittyy, kun:

 • Tutkimme yhdessä erilaisten tilojen vaikutusta ihmisiin ja toimintaan
 • Etsimme yhdessä ratkaisuja, miten tiloja hyödynnetään tavoitteiden suunnassa
 • Tarkastelemme, miten erilaiset työnteon tavat auttavat työyhteisöä onnistumaan

Tiimi- ja työyhteisökonsultointi

Itseohjautuvuus, vastuunotto ja oppiminen ovat tärkeitä osaamisalueita tiimeissä ja työyhteisöissä. Jokainen työyhteisön jäsen on vastuussa yhteisestä menestyksestä. Nykypäivänä johtaminen kuuluu kaikille.

Tiimi- ja työyhteisö konsultoinnin kautta organisaatiossanne kehittyvät:

 • Itseohjautuvuus: Miten organisoidumme parhaalla mahdollisella tavalla jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä?
 • Johtaminen ja vastuunotto: Kaikki mukaan ottamaan vastuuta tärkeistä asioista
 • Tiimin identiteetti: Ryhmän merkityksen ja tärkeimpien tehtävien ja tavoitteiden kirkastus
 • Jatkuva uudistuminen: Tehokas toiminta jatkuvasti muuttuvissa ja monialaisissa ryhmissä
 • Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot: Luottamuksellisiin yhteistyösuhteisiin panostaminen eri ryhmissä

Virtuaalicoaching yksilö/tiimi

Virtuaalinen coaching ei ole valmis ennalta kiinnitetty konsepti, vaan aito prosessin ohjaus ryhmälle tai yksilölle. Virtuaalicoachingin tavoitteena on synnyttää aito yksilöiden ja ryhmän oppimisprosessi.

Monipaikkaisessa organisaatiossa pitää päästä myös tunnepuheen äärelle. Palaute ja vaikeatkin asiat on mahdollista ottaa puheeksi tutkivalla tavalla. Tällöin coachilta vaaditaan kuitenkin rautaista osaamista luottamuksen, läsnäolon tunteen ja ajattelun läpinäkyvyyden synnyttämiseen virtuaalisissa ympäristöissä.

Virtuaalicoachingimme keskiössä ovat:

 • Oivalluttaminen
 • Samalle tunnetasolle pääseminen
 • Läsnäolo
 • Luottamus

Yhteydenottopyyntö

Nimi

Puhelinnumero

Sähköposti


Pyydä tarjous

Nimi

Puhelinnumero

Sähköposti

Viesti