Muutoksen edistäminen

Muuttuva toimintaympäristö tarjoaa yhtä paljon uhkia nykyisille tavoille toimia kuin mahdollisuuksia uusille tavoille. Vain uudistumiskykyisimmät organisaatiot pärjäävät jatkossa.

Muutokseen tarvitaan kaikkien ihmisten innostus ja panos. Kokeilevassa työkulttuurissa jokainen saa kehittää sekä vaikuttaa kokonaisuuden rakentumiseen.

Tuloksia 100% tehokkaasti

Muutos tapahtuu yhteistyötilanteissa ja jokaisessa keskustelussa, sekä kasvokkain että verkossa. Edistämme muutosta tavalla, joka rakentaa samalla tavoiteltavaa työkulttuuria.

 
 

7 000 ihmistä

Tampereen kaupungin strategiaprosessiin osallistui koko kaupungin henkilöstöstä 7 000 ihmistä.

Strategiaprosessi

Vaikuttavuuden näkökulmasta tärkeintä ei ole, mitä tehdään vaan miten tehdään. Strategiaprosessiin osallistuminen tukee muutokseen sitoutumista ja auttaa hahmottamaan kokonaisuuden. Myös oman roolin ymmärtäminen osana kokonaisuutta on tärkeää.

Osallistava nykyaikainen strategiaprosessi on uudistanut jalkautuksen, johon moni sisällöllisesti hyvä strategia on aikaisemmin kompastunut.

Meidän avullamme:

 • Strategiasta saadaan elävä
 • Kaikkien osaaminen saadaan yhteiseen käyttöön
 • Työn tekemisestä tulee jatkuva yhdessä oppimisen prosessi
 • Havainnoidaan ympäristöä jatkuvasti ja tunnistetaan uutta tietoa ja ilmiöitä
 • Strategia tulee osaksi jokaisen työntekijän arkea

Yt-prosessien tuki

Yt-prosessit vaikuttavat merkittävästi työntekijöiden sitoutumiseen ja työhyvinvointiin. Muutosten rinnalla on tärkeää olla foorumeita, joilla työstetään aidosti muutosta ja prosessoida sen vaikutuksia sekä akuutisti että ennakoivasti. Tuki voi olla konsultointia, fasilitointia tai coachingia.

Yt-prosessin aikana tukea kaipaavat niin irtisanomisuhan alla olevat ja irtisanotut työntekijät kuin jäljelle jäävä organisaatio.

Meiltä saat apua:

 • Irtisanomisuhan alla olevien ja irtisanottujen tukemiseen
 • Yt-prosessissa elämiseen
 • Esimiesten pitämien työsuhteen päättämiskeskusteluiden pitoon
 • Irtisanottujen uudelleen työllistymiseen
 • Uuden organisaation rakentamiseen

Onnistunut organisaatiomuutos

Organisaatiokulttuuri on menestyksen avain. Onnistunut organisaatiomuutos vaikuttaa organisaatiokultturiin. Muutoksen tärkeimpiä elementtejä ovat kaikkien saaminen mukaan muutoksen tekemiseen, murroskohtien hyödyntäminen ja vaikeiden tilanteiden kääntäminen mahdollisuuksiksi.

Meiltä saat apua:

 • pysäyhtymiseen
 • yhteisen pohdinnan ja ideoinnin tehostamiseen
 • muutosepävarmuuden ja haastavien tilanteiden kannatteluun
 • uusein yhteisten mahdollisuuksien löytämiseen

Järjestelmämuutoksen tuki

Tietojärjestelmähankkeet ovat nykyään organisaation isoimpia muutosprosesseja, jotka vaikuttavat lähes jokaisen arkipäivään. Organisaation kulttuuria luodaan keskeisesti siinä, miten hankkeita viedään läpi. Tutkimusten mukaan järjestelmähankkeet epäonnistuvat liian usein.

Järjestelmämuutosten tuen keskiössä meillä ovat:

 • Uuden järjestelmän hyötyjen ja mahdollisuuksien näkyväksi tuonti
 • Yhteisen tavoitteen kirkastaminen
 • Järjestelmämuutoksen prosessin ja inhimillisen muutoksen prosessin tunnistaminen erillisinä asioina, joista kumpikin tarvitsee tukea
 • Organisaation laaja osallistaminen suunnitteluvaiheesta alkaen

Muutoksen fasilitointi

Monimutkaistuvassa maailmassa on tärkeää kasvattaa organisaation ketteryyttä muutoksissa elämisen keskellä. Muutoksen luomiseen on kutsuttava mukaan koko organisaatio.

Näin me voimme auttaa:

 • Organisaatiosta tulee muutoskyvykkäämpi
 • Yhteiset muutoksessa elämisen kyvyt vahvistuvat
 • Yhteinen muutostarina kirkastuu
 • Yhdessä luotu tarina motivoi ja saa jokaisen sitoutumaan yhteiseen kehittämiseen

Kouluttajavalmennus

Organisaation tuloksellisuuden perusta on osaavat ihmiset. Valmentaminen ja kouluttaminen on osaamista – työtä, jonka hedelmät näkyvät joka päivä asiakkaiden hyväksi.

Oppiminen on organisaatioiden keskeinen kilpailukykytekijä. Se, joka oppiii muuttuvassa maailmassa nopeimmin, pärjää parhaiten. Kouluttajataitojen ydintä ovat hyvän oppimisen tunnistaminen ja mahdollistaminen, erilaisten oppijoiden oppimistyylien huomaaminen omassa valmennusotteessa sekä vaikuttavan oppimisprosessin rakentamisen taito.

Valmennuksemme auttavat muuttamaan perinteistä kouluttajan roolia sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaiseksi. Oppimisessa sisällön lisäksi tärkeäksi tulevat  :

 • Oppimisympäristön luominen
 • Oppijoiden aktivoiminen monipuolisin työskentelytavoin
 • Opitun kokeileminen ja soveltaminen osallistujien omaan työhön

Näin me sen teemme

Yhteydenottopyyntö

Nimi

Puhelinnumero

Sähköposti


Pyydä tarjous

Nimi

Puhelinnumero

Sähköposti

Viesti